Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở kiểm tra tại các địa phương, đơn vị

Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở kiểm tra tại các địa phương, đơn vị

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, vừa qua, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở tiến hành kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại các địa phương, đơn vị: Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các huyện: Kbang, Đức Cơ,  Kông Chro…

Qua kiểm tra, các địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện QCDC ở cở sở, gắn với triển khai Nghị quyết TW 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân được quan tâm giải quyết có hiệu quả; góp phần phát huy dân chủ, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, bổ sung quy chế hoạt động, công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện QCDC được chú trọng. Từ đó, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội các địa phương; lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua còn có một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác quán triệt, tuyên truyền và phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện QCDC cơ sở ở một số địa phương, đơn vị còn chậm, chưa tạo được sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở một số nơi chưa phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy trong chỉ đạo thực hiện QCDC; việc kiểm tra đôn đốc, hướng việc thực hiện QCDC chưa thường xuyên; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số nơi chưa đáp ứng kịp yêu cầu…

Để triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “xây dựng và thực hiện Dân chủ ở xã, phường, thị trấn”; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về “thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” và Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 của Chính phủ “Về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”; xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của địa phương, cơ quan, đơn vị; quan tâm kiện toàn, củng cố phát huy vai trò Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp; nâng cao vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong việc kiểm tra, giám sát ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tổ chức tốt việc tiếp công dân, đối thoại với nhân dân và CBCCVC; kịp thời biểu dương khen thưởng những cá nhân làm tốt việc thực hiện QCDC ở cơ sở; phê bình và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở…

Quay lại