Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Sáng ngày 19/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU, ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện  Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ban Bí thư  về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.


Chủ trì hội nghị có đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Võ Thanh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị ở điểm cầu Tỉnh uỷ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh.

Thời gian qua, thực hiện các văn bản của Trung ương và Chương trình số 19-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cả hệ thống chính trị về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Công tác dân vận khối chính quyền được quan tâm; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được thực hiện đúng quy định. Đến nay, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức được 591 cuộc tiếp xúc, đối thoại, qua đó đã kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị, cũng như nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Công tác dân vận lực lượng vũ trang đã phát huy hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nền nếp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hệ thống dân vận các cấp từng bước nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất cấp ủy trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng. Đến nay, toàn tỉnh có 588 mô hình “Dân vận khéo”, các mô hình ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành ban hành văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến trách nhiệm của cấp ủy đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo hướng gần dân, sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân để có chủ trương, biện pháp nâng cao đời sống, phát huy nguồn lực và quyền làm chủ của nhân dân; giải quyết có hiệu quả những nhu cầu chính đáng của nhân dân. Tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; phối hợp tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quan tâm nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp, có đủ năng lực, trình độ, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.


 
Đình Thoại

Quay lại