Sign in to CMS Desk. Sign in to CMS Site Manager. The default account is administrator with blank password.
► Tin hoạt độngHoạt động chungTiến độ Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở
Tin hoạt động > Hoạt động chung > Tiến độ Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở

Tiến độ Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở

22/05/2019
Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp

Đến nay, 222/222 xã, phường, thị trấn đã tổ chức đại hội. Tính đến ngày 24 tháng 5 năm 2019, có 13/17 huyện, thị xã, thành phố tổ chức xong đại hội, gồm: Thành phố Pleiku, thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê, huyện Chư Păh, huyện Krông Pa, huyện Kông Chro, huyện Kbang, huyện Ia Pa, huyện Đak Đoa, huyện Đak Pơ,huyệnIa Grai; huyệnMang Yang,huyệnPhú Thiện. Những đơn vị cấp huyện còn lại Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã làm việc cho ý kiến về nội dung, nhân sự và thống nhất ngày tổ chức đại hội.Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo thực hiện các bước xây dựng đề án nhân sự Ủy ban, đề án nhân sự Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2024); đang xin ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đề án nhân sự Ủy ban, đề án nhân sự Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp cơ sở
Tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2019, toàn tỉnh có 268/278 tổ chức cơ sở hội đã tổ chức xong đại hội cấp cơ sở, còn 10 tổ chức cơ sở sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội trong tháng 5 năm 2019. Đại hội Hội liên hiệp thanh niên cấp huyện sẽ hoàn thành trong tháng 8 năm 2019.

Kiều Trang