Tin hoạt động > Hoạt động của các ban chỉ đạo > BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

20/01/2017


Ngày 17 - 01 - 2017, tại phòng họp Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh; Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó BCĐ; Võ Thanh Hùng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó BCĐ. Cùng dự có các đồng chí thành viên BCĐ thực hiện QCDC tỉnh; Trưởng BCĐ QCDC các huyện, thị, thành phố và các Đảng ủy trực thuộc; Ban Dân vận các huyện, thành, thị ủy. 
          Năm 2016, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ CBCCVC các cấp. BCĐ thực hiện QCDC từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo củng cố, kiện toàn BCĐ; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của BCĐ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC đối với các loại hình ở cơ sở.
          Tại các xã, phường, thị trấn việc công khai dân chủ và tổ chức cho nhân dân kiểm tra, giám sát trong các nội dung của phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được nâng lên một bước. Ngày càng có những giải pháp hay, cách làm phù hợp trong triển khai thực hiện, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc QCDC trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện dân chủ được nâng lên; coi trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra và tiếp dân để kịp thời đề xuất giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của CBCCVC trong thực thi công vụ và việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện Nghị định số 60 của Chính phủ, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn đã thực hiện công khai phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh, phổ biến và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.
           Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo QCDC tỉnh yêu cầu BCĐ các cấp, các ngành, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; cần phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các thành viên BCĐ QCDC các cấp, các ngành; thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh... Theo đó, năm 2017, các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về QCDC ở cơ sở như sau:
          Một là, Tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về thực hiện QCDC ở cơ sở, trọng tâm là thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 7/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn và trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ.
          Hai là, Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định, hương ước, quy ước cho phù hợp với quy định của pháp luật và sát với tình hình thực tế đơn vị, địa phương. Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” và việc ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
          Ba là, Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở; tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác. Phát huy vai trò của HĐND, UBND các cấp trong việc thực hiện chế độ dân chủ đại diện; nâng cao chất lượng hoạt động của các đại biểu tại các kỳ họp, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
          Bốn là, Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ dân vận, tổ hòa giải ở cơ sở.
          Năm là, Đối với hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh: Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp. Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCĐ; phân công trách nhiệm thành viên BCĐ theo dõi và phụ trách địa bàn, cơ quan, đơn vị. Tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2017.
Đình Thoại
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com