Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống > Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

07/10/2018


Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Ia Grai đã đạt những thành tựu nhất định về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.  
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Ia Grai đã quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, đã ban hành 18 chương trình, 50 kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng... Công tác tạo nguồn, phát triển Đảng gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy được chú trọng, đã kết nạp được 561 quần chúng ưu tú vào Đảng, tỷ lệ bình quân hàng năm đạt 5,68%. Đến nay toàn đảng bộ huyện có 151/271 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có cấp ủy - đạt 55,7%,  có 150/150 thôn làng có tổ chức Đảng.
Huyện ủy cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng gắn với nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức 96 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.
Cùng với xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy theo đúng quy định, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ, hiệu quả theo chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Qua đó, đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện có 73 đảng viên bị thi hành kỷ luật, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng thời đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp tạo ra những chuyển biến tích cực ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, các đồng chí Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên bố trí thời gian dự các buổi sinh hoạt chi bộ thôn, làng nắm tình hình, hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Riêng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành giờ giấc làm việc, xây dựng được phong cách làm việc khoa học, gần dân, sát dân, tôn trọng dân...
Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, gương người tốt việc tốt về xây dựng nông thôn mới, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, các cuộc vận động và phong trào thi đua... Đồng thời, đã có 14 tập thể và 29 cá nhân điển hình tiên tiến được huyện khen thưởng, 1 cá nhân được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng.
Đề cập về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết: “Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Ia Grai tiếp tục tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), từng bước sáp nhập một số cơ quan, ban ngành của huyện theo lộ trình chỉ đạo chung của tỉnh. Đồng thời, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ, phục vụ cho công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025...
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Quế cũng lưu ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải quan tâm thực hiện các giải pháp về phát triển đảng viên - trong đó chú trọng giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong lực lượng bộ đội xuất ngũ, giáo viên và thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu tỷ lệ phát triển đảng viên hàng năm là 6%. Bên cạnh đó, phấn đấu trên 60% chi bộ thôn làng và tổ dân phố có cấp ủy... Đồng thời, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Bên cạnh đó, chú trọng lãnh đạo công tác dân vận, phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể trong các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cùng các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
 
Thanh Nhật
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)