Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống > Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

18/05/2019


Thực hiện chương trình xây dựng làng nông thôn mới theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, với tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai, qua 01 năm triển khai thực hiện, công tác xây dựng làng nông thôn mới đã đạt được một số kết quả: 
Năm 2018, có 32 làng thuộc 30 xã của 17 huyện, thị xã, thành phố đăng ký xây dựng làng nông thôn mới. Các làng đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới đã được ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn rà soát thực trạng, xây dựng kế hoạch/đề án để triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các địa phương đã đầu tư hơn 70,5 tỷ đồng, cùng với huy động cả hệ thống chính trị các cấp và nhân dân để tổ chức thực hiện các tiêu chí làng nông thôn mới. Sau một năm thực hiện Chỉ thị số 12, ở nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đã có những thay đổi căn bản, tích cực, đó là: Nhận thức của người dân đã thay đổi, từ trông chờ, ỷ lại sang chủ động, tự tin tham gia vào xây dựng nông thôn mới và trở thành phong trào sâu rộng trong làng; hệ thống hạ tầng nông thôn được đầu tư làm thay đổi bộ mặt của làng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến tích cực, góp phần làm tăng thu nhập của người dân; sinh hoạt, tập quán của người dân trong làng từng bước được thay đổi theo hướng văn minh, đặc biệt là tập quán chăn nuôi thả rông, nuôi gia súc dưới sàn nhà; môi trường từng bước được cải tạo xanh sạch; an ninh trật tự trong làng được giữ ổn định, các hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì và phát huy.
Với sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị trên toàn tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh như: Tiểu đoàn Phòng hóa 21/Bộ Tham mưu, Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48/Sư đoàn 320 của Quân đoàn 3; Trung đoàn Bộ binh 991 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai nhiều đợt ra quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương giúp dân di dời, xây dựng mới nhà ở, dựng hàng rào, sửa chữa đường giao thông, kênh mương cho các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó đã có 15 làng đạt chuẩn các tiêu chí về nông thôn mới. Trong năm 2019, có 39 làng, thuộc 38 xã của 15 huyện, thị xã, thành phố đăng ký đạt chuẩn làng nông thôn mới. Đối với 17 làng đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 nhưng chưa đạt chuẩn, tiếp tục triển khai thực hiện, phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019.
Công tác phát triển làng nông thôn mới trong năm 2018 đã có nhiều phấn đấu, nổ lực, nhưng để có thể cán đích một cách sớm nhất, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra vào năm 2019, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện sau:
Thứ nhất, Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025 và Chỉ thị 12-CT/TU, Công văn số 945/SNNPTNT- VPNTM, ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể hóa thành các tiêu chí của làng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương để tổ chức thực hiện.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là người dân trong các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường vận động, tuyên truyền phát huy tối đa vai trò chủ thể của từng hộ gia đình trong xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, có kinh tế - xã hội phát triển, an ninh trật tự được bảo đảm, đáp ứng nguyện vọng của người dân.
Thứ hai, Đẩy mạnh phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” đến các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh để huy động đóng góp vào xây dựng nông thôn mới.
Thứ ba, Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở thôn. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đảm trách từng phần việc trong triển khai xây dựng làng nông thôn mới.
Tăng cường sự phối hợp của các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, phối hợp tích cực với địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện và hoàn thành các nội dung triển khai.
Thứ tư, Huy động cân đối lồng ghép các nguồn vốn và bố trí vốn ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện đạt hiệu quả, chú trọng khuyến khích xã hội hóa theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. 
Thứ năm, Tiếp tục xây dựng, củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, nhân dân để động viên, huy động sức mạnh toàn dân và huy động mọi nguồn lực, để cùng chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới; triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” cụ thể hóa thành những nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm.
Thứ sáu, Tổ chức đánh giá lại quá trình triển khai, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, cách làm hay. Cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ ở cơ sở phải có trách nhiệm, quyết tâm thực hiện, xác định mục tiêu hoàn thành để có hướng chỉ đạo; rà soát công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan, môi trường từ đó tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn, chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hợp lý và giữ gìn được những đặc trưng và bản sắc nông thôn truyền thống. Việc xây dựng“làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS” phải ưu tiên gắn với lộ trình xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Thu Loan
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)