Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống > Kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm

Kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

14/11/2019


Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 16 tháng 9 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Phân công Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan trực tiếp tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu, tiến độ đề ra.
Qua 3 năm triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW đã đạt được nhiều kết quả tích cực:
Về tổ chức học tập, tuyên truyền, phổ biến nội dung chuyên đề toàn khóa và hằng năm
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng thời, biên tập nội dung gửi đến các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ công tác tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và hệ thống truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Trang tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đặc san Tư tưởng - Văn hóa Gia Lai, thông tin sinh hoạt chi bộ, tài liệu sinh hoạt nhân dân duy trì các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác và phấn đấu học tập, làm theo Bác.
Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 04 nội dung trọng tâm, đột phá trong cả nhiệm kỳ và chuyên đề hàng năm để xác định các nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bằng các quy chế, quy định, chế tài cụ thể, có sự giám sát của nhân dân nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, xử lý nghiêm các sai phạm. Chỉ đạo tham mưu xuất bản Sổ tay “Các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp” để làm tài liệu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuận tiện trong triển khai thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW đi vào nền nếp, có hiệu quả.
Việc xây dựng bản kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, việc công khai bản kế hoạch cá nhân hằng năm của bí thư cấp ủy các cấp (tỉnh, huyện, xã) được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình và đánh giá cao. Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, cụ thể; khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), đẩy mạnh hơn việc xây dựng đoàn kết nội bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn với công việc được giao.
Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề
Trong sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đoàn thể, các đơn vị đã triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phù hợp như: Biên tập các câu nói, bài viết, lời dạy, câu chuyện của Bác làm tài liệu để triển khai ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực, ý thức tự giác rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên được tăng cường.
Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi học tập và “làm theo” Bác. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với các đoàn thể và ngành giáo dục triển khai nhiều mô hình, cách làm cụ thể, như: “Viết sổ tay nhật ký làm theo lời Bác”; “Xây dựng tủ sách thanh niên học tập, làm theo lời Bác”; tổ chức các cuộc thi kể chuyện, cuộc thi viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sinh hoạt kể chuyện Bác Hồ vào thứ 2 đầu tuần tại các trường học và đoàn trường; tổ chức các cuộc hành trình về nguồn, căn cứ địa cách mạng…, nhiều hoạt động bổ ích nâng cao đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trên địa bàn học tập và làm theo.
Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, cách làm hiệu quả ở cơ sở được đẩy mạnh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo duy trì thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền, phổ biến về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lồng ghép với tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước bằng các hình thức phù hợp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các cuộc thi, hội thi; biên tập và phát hành các loại tài liệu như cuốn “Giới thiệu một số chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; năm 2017, phát hành 5.000 cuốn “Sổ tay các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW”; năm 2016 và 2018 xuất bản 3.500 cuốn sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác”. Hiện đang in ấn, phát hành 11.550 cuốn “Sổ tay các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp” giúp các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì các chuyên trang, chuyên mục, các ấn phẩm tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tuyên truyền về những điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”. Các đảng bộ cấp huyện tổ chức các hội thi về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW
Công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng. Trong 3 năm (2017 - 2019), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; theo đó, thành lập 08 đoàn kiểm tra và 01 đoàn giám sát trực tiếp kiểm tra, giám sát tại một số đơn vị, địa phương. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tiến hành kiểm tra chuyên đề tại 10 huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 06 đảng bộ cơ sở. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều xây dựng kế hoạch và định kỳ hằng quý, 6 tháng, cuối năm tiến hành kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
Như vây, qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực: Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng, ý thức tự giác rèn luyện của cán bộ, đảng viên được tăng cường. Công tác cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước được duy trì thường xuyên ở các cấp, các ngành với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, gương “người tốt, việc tốt”, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đấu tranh ngăn chặn sự xuống cấp một số mặt đạo đức xã hội. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quan tâm đổi mới lề lối làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tôn trọng và gần dân, sát dân hơn… Qua đó, cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnhvà góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.
Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế: Vẫn còn tình trạng một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch của tập thể, nhất là việc lựa chọn nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở chi bộ (nhất là chi bộ trong các doanh nghiệp, chi bộ ở địa bàn dân cư) vẫn còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung và cách thức tiến hành sinh hoạt chuyên đề. Việc phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn còn hạn chế; một số gương chưa thật sự thuyết phục.
Để thực hiện tốt hơn nữa trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, thời gian tới cần:
Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 và các năm tiếp theo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng.
Hai là, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các nghị quyết Trung ương (khóa XII) về công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quy định về giám sát của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Ba là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp.
Bốn là,tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị.
Năm là, đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục; quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội. Chú ý phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo Bác.
Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để phát hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

 
Hạnh Dung
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)