Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống > Thị xã Ayun Pa: Kết quả nổi bật trong thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW

Thị xã Ayun Pa: Kết quả nổi bật trong thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW

17/12/2018


Triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị gắn với Quyết định 553, 554-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong năm 2018, thị ủy Ayun Pa đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát phản biện xã hội và kế hoạch phối hợp tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể thị xã năm 2018 đối với hệ thống cán bộ Mặt trận từ thị xã đến xã, phường, có 157 người tham dự.
Các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt khá đồng bộ và sâu rộng; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành văn bản để triển khai thực hiện. Kết quả đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện Quy chế, Quy định về giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho nhân dân tham gia tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn toàn thị xã. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể thị xã đã chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và nhân dân đạt kết quả tốt.
Ngay từ đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã phối hợp với các đoàn thể thị xã xây dựng kế hoạch giám sát và tiến hành giám sát 04 cuộc với các nội dung như: giám sát việc thu, chi quỹ hội của các hội đặc thù trên địa bàn thị xã năm 2016 – 2017; giám sát tình hình hộ nghèo và nhà ở tạm bợ, nhà hư hỏng của 02 xã Ia Rbol và Chư Băh; giám sát tình hình quản lý, sử dụng thu, chi các khoản đóng góp xã hội hóa đối với học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2016 - 2017 và năm học 2017 - 2018 tại các trường học trên địa bàn thị xã; giám sát tình hình trẻ em ở tổ 03, Phường Hòa Bình bị chết đuối nước tại Hồ bơi tổ 01, Phường Đoàn Kết. Các xã, phường tham gia giám sát 07 cuộc, chủ yếu về việc thực hiện thu, chi xã hội hóa, quỹ hoạt động của ban đại diện cha, mẹ học sinh đối với trường Mầm Non, Tiểu học và Trung học cơ sở và giám sát tình hình hộ nghèo, nhà ở tạm bợ, nhà hư hỏng để có kế hoạch hỗ trợ. Ngoài ra các xã, phường thực hiện giám sát thông qua hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng 06 cuộc; giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 04 cuộc.
Sau giám sát các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu, tổ chức thực hiện khắc phục các hạn chế đoàn giáo sát chỉ ra.
 
Riêng đối với hoạt động phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã đã tích cực tham gia phản biện 05 cuộc đối với các dự thảo của Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã bao gồm: Dự thảo kế hoạch của Thị ủy về việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về giám sát của Mặt trật Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; dự thảo về phát triển cánh đồng lớn trên diện tích trồng cây mía; dự thảo về phát triển cánh đồng lúa một giống; dự thảo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn thị xã; dự thảo Đề án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu của 9 tổ dân phố (5 bôn thuộc 4 phường) trên địa bàn thị xã Ayun Pa giai đoạn 2018 - 2022. Thông qua phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã đã phát huy dân chủ và góp phần nâng cao chất lượng các văn bản dự thảo của các cấp.
Bên cạnh đó, việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 553, 554-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã quyết liệt trong triển khai thực hiện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã đã tham gia góp ý các dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và các kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Góp ý việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Đảng, cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên với nhân dân; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã và xã, phường theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã, xã, phường và các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện về quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đặt 03 hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại Trụ sở Thị ủy, Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã và Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã. Đồng thời hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc xã, phường đặt 8 hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại trụ sở Ủy ban nhân dân 8 xã, phường. Hàng tuần Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp mở hòm thư góp ý để chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời. Kết quả mở hòm thư trong năm 2018 không có đơn thư góp ý, xây dựng.
 Một trong những nhiệm vụ được tập thể Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm và chỉ đạo tích cực thực hiện đó là đối thoại với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã và xã, phường phối hợp tổ chức 11 cuộc đối thoại, trong đó thị xã 03 cuộc gồm: Đối thoại giữa Thường trực Thị ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã về việc “Lắng nghe trẻ em nói” gắn với chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Ayun Pa” năm học 2017 - 2018; đối thoại giữa Thường trực Thị ủy với bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận 55 thôn, tổ dân phố; đối thoại giữa Thường trực Thị ủy với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã. Xã, phường tổ chức đối thoại 08 cuộc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Có thế nhận thấy, việc tổ chức đối thoại được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định của Trung ương; đảm bảo tính dân chủ, công khai trên tinh thần xây dựng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình và có hiệu quả thiết thực. Qua đối thoại đã giúp cho bí thư thị ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND thị xã nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tuyên truyền giải thích để nhân dân hiểu rõ và nhận thức đầy đủ hơn và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Nhìn chung tuy vẫn còn nhiều hạn chế trong quá trình thực hiện song đã cho thấy những kết quả tích cực trong thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 553, 554-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả đã góp phần phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

 
Kiều Trang
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)