Quy chế dân chủ ở cơ sở > Chư Prông đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Chư Prông đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

25/03/2018Xác định việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội ở địa phương, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Chư Prông đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở, nhằm đẩy mạnh việc thực hiện QCDC trên địa bàn huyện, ngày 01/8/2016 Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 23-KH/HU về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện dân chủ; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh.
Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân; tăng cường đi cơ sở để kịp thời nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân... để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng “gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.
Việc thực hiện QCDC ở xã, thị trấn tiếp tục được đẩy mạnh, cấp ủy, UBND các xã đã thực hiện tốt việc công khai cho nhân dân biết những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp với nhân dân và địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện để nhân dân tham gia bàn bạc và tự quyết định trực tiếp về các chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, giúp dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình xây dựng do nhân dân đóng góp và các công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.
Triển khai thực hiện tốt dân chủ trong việc vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2013 đến nay, chính quyền địa phương đã vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp hơn 91,49 tỉ đồng để xây dựng các công trình cộng đồng, trong đó: 40,11 tỷ đồng làm 103,3km đường giao thông nông thôn; 39,38 tỷ đồng làm đường điện ba pha phục vụ sản xuất, đời sống; 6,87 tỷ đồng xây dựng và sửa chữa 18 nhà sinh hoạt cộng đồng; số ngày công và hiến đất quy ra tiền là 5,13 tỷ đồng. Nhằm xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đã vận động nhân dân phát quang, khơi thông cống rãnh và dọn vệ sinh đường làng được 1.811 km; hơn 16.200 hộ chỉnh trang lại hàng rào, vườn nhà; 6.241 hộ di dời chuồng trại gia súc ra xa nhà đảm bảo vệ sinh; 138 thôn, làng đóng góp làm cổng chào của thôn, gần 8.500 hộ gia đình mắc điện chiếu sáng trước nhà. Đến nay, toàn huyện đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 Điển hình như tại xã Ia Phìn nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong 5 năm qua đã vận động nhân dân đóng góp hơn 13,3 tỷ đồng để tham gia xây dựng nông thôn mới; làm mới 15,32km đường giao thông nông thôn với kinh phí 6,422 tỷ đồng; vận động 6,84 tỷ đồng làm đường điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt; vận động được 120 triệu đồng xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng…Phong trào nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện những cá nhân điển hình như ông Nguyễn Văn Đảo đóng góp hơn 70 triệu đồng, ông Lê Lai đóng góp hơn 40 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn. Đến cuối năm 2017 xã Ia Phìn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và đang chờ cấp có thẩm quyền quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Việc thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân được thực hiện nghiêm túc, trong năm 2017 đã tổ chức 12 cuộc tiếp xúc, đối thoại. Qua đó giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh phức tạp, làm rõ những vấn đề thắc mắc của người dân, góp phần vào việc phát huy dân chủ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định. Năm 2017, toàn huyện đã tiếp 371 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 219 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đã giải quyết xong 195/219 đơn, đạt tỷ lệ 89%.
Chia sẻ về kinh nghiệm của Chư Prông trong thực hiện QCDC, đồng chí Siu H’Ler, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện là rất quan trọng. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy, chính quyền xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệt tình quan tâm, lãnh đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ thì nơi đó quyền làm chủ của cán bộ, công chức và nhân dân được phát huy, kinh tế - xã hội phát triển, giảm khiếu nại, tố cáo, lòng tin của dân với Đảng, chính quyền ngày càng được nâng cao”.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về QCDC ở cơ sở; chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến người dân, nhất là đồng bào DTTS và trong các doanh nghiệp. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện dân chủ. Tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo quy định. Tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở; gắn thực hiện QCDC với “Năm dân vận chính quyền 2018” và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương./.
Lê Thoại
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com