Quy chế dân chủ ở cơ sở > Những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

29/03/2020


Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,16%; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.908 tỷ đồng, tăng 8,86% so với cùng kỳ, GRDP bình quân đầu người đạt 49,8 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI), môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện; đến nay, toàn tỉnh có 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Ngay từ đầu năm, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ban Bí thưvề hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái,“tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; thực hành dân chủ trong sắp xếp tổ chức bộ máy, luân chuyển cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục triển khai mô hình “một cửa điện tử liên thông” và công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001:2008, đạt 100%. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở; hạn chế đơn, thư vượt cấp; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; đã tiếp 1.127 lượt công dân đến phản ánh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; tiếp nhận 10 đơn (08 khiếu nại, 02 tố cáo). Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tiến hành trên 500 cuộc giám sát, góp phần phòng, chống tiêu cực, lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền trên các lĩnh vực, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng; tổ hòa giải cơ sở, tiếp nhận 1.023 vụ việc, đã tiến hành hòa giải thành 770 vụ việc.

Công khai những nội dung về các dự án, công trình đầu tư, đề án sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chủ trương, kế hoạch vay vốn để phát triển sản cho nhân dân biết trên hệ thống loa phát thanh, thông qua họp dân, niêm yết tại trụ sở ủy ban nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân nắm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới: Đã huy động nhân dân đóng góp được 185 tỷ đồng, 25.302 ngày công và hiến tặng 71.699m2 đất xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã giải ngân hỗ trợ các địa phương xây 190 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa gần 50 căn nhà, trao tặng 100 suất học bổng cho 100 em học sinh nghèo, hiếu học trong tỉnh nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 - 2020, giúp phát triển sản xuất, giúp khám chữa bệnh, cùng một số hỗ trợ khác với tổng số tiền gần 10,3 tỷ đồng.

Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Năm 2019, 100% (1.450/1.450) cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức bảo đảm theo quy định; 100% cơ quan, đơn vị thành lập ban thanh tra nhân dân, qua đó, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức được tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch công tác, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ trong hoạt động của cơ quan, nâng cao trách nhiệm góp phần xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, quản lý điều hành công việc, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, sử dụng ngân sách tiết kiệm, đúng mục đích; nêu cao ý thức đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm.

Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Các sở, ngành, địa phương đã cung cấp 2.044 thủ tục hành chính công mức độ 2, trong đó có 326 thủ tục độ 3 và 126.326 thủ tục mức độ 4. Đã thực hiện chuyển giao 05 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND cấp huyện sang Bưu điện huyện (Ia Grai, Mang Yang, Chư Sê, Krông Pa và Pleiku), bước đầu đã phát huy hiệu quả. Có 17/17 sở, ban, ngành tỉnh (đạt 100%); 17/17 Ủy ban nhân dân cấp huyện (đạt 100%); 222/222 Ủy ban nhân dân cấp xã (đạt 100%) đã triển khai mô hình “một cửa điện tử liên thông”, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 97,2%. Tổ chức thực hiện tốt việc duy trì cập nhật các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử, qua đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố, năm 2018 có 07 đơn vị xếp loại tốt, 28 đơn vị xếp loại khá, 02 đơn vị xếp loại trung bình.
Việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, văn hóa công sở được các cơ quan, đơn vị quan tâm, chú trọng. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong phục vụ nhân dân. Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025".

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc và giải quyết theo đúng thẩm quyền. Toàn tỉnh đã tiếp 3.458 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, giảm 36 lượt so với năm 2018. Các ngành, các cấp tiếp nhận 233 đơn khiếu nại, tố cáo (171 khiếu nại, 62 tố cáo), giảm 46 đơn so với năm 2018. Ngoài ra, các cấp các ngành đã tiếp nhận và xử lý 1.825 đơn kiến nghị.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan đã tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; góp phần đấu tranh, phòng ngừa với các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.
Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Toàn tỉnh hiện có 5.858 doanh nghiệp đăng ký hoạt động (chủ yếu là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ), trong đó có 119 doanh nghiệp có tổ chức đảng và 208 công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập quản lý từ 10 lao động trở lên. Việc thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc được các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm thực hiện; các cấp công đoàn tổ chức 308 hội nghị tập huấn, phổ biến, quán triệt cho 12.850 lượt người về chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động nhằm xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp.

Việc tổ chức đối thoại và hội nghị người lao động được các doanh nghiệp quan tâm, tính đến ngày 30/10/2019, có 153/208 doanh nghiệp (có tổ chức công đoàn) tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc, đạt 73,56%; các ý kiến tham gia tập trung vào các vấn đề: Nội quy lao động; tuyển dụng, sử dụng lao động; định mức lao động; quy chế nâng lương, trả thưởng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế; việc hỗ trợ bữa ăn ca, việc điều chỉnh áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Việc ký kết thỏa ước lao động tập thể, có 17 bản thỏa ước lao động tập thể được ký mới, 05 bản được sửa đổi, bổ sung, kết quả có 142 bản thỏa ước lao động tập thể đã có hiệu lực thi hành, chiếm tỷ lệ 60% trong tổng số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn.

Nhìn chung, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân được bàn, quyết định, kiểm tra, giám sát những công việc của đơn vị, địa phương, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”; đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, hướng tới xây dựng văn hóa xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các hồ sơ giải quyết trễ hẹn. Việc tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị với người dân, doanh nghiệp, một số đơn vị, địa phương thực hiện quan tâm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở; nhiều phong trào, cuộc vận động được tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.
 
 
Danh Xuân
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com