Phong trào thi đua > Các phong trào thi đua khác > Ghi nhận qua kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại huyện Chư Păh

Ghi nhận qua kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại huyện Chư Păh

17/08/2021


Thực hiện kế hoạch công tác, vừa qua Ban Dân vận Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại huyện Chư Păh. Qua đó, việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của địa phương đã đạt được những kết quả tích cực.
Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy nghiêm túc quán triệt thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, ban hành văn bản để chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở địa phương. Từ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác dân vận.
Mô hình Dân vận khéo được triển khai xây dựng rộng khắp trên các lĩnh vực.
 Lĩnh vực kinh tế, đã xây dựng được 295 mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế, tập trung chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, việc chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; xây dựng trang trại, phát triển dịch vụ. Vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động, kinh phí, hiến đất làm đường, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình nông thôn mới đến nay là: 325,124 tỷ đồng, trong đó: vốn trực tiếp của nhà nước 205,586 tỷ đồng; vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác 102,396 tỷ đồng; vốn vay tín dụng 532 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp 13,681 tỷ đồng; vốn huy động từ các doanh nghiệp 1,929 tỷ đồng và gần 7.000 ngày công, hiến 3.636,3m2 đất để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, phúc lợi công cộng. Từ đó, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Các ngành chức năng triển khai, duy trì những mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả góp phần tham gia xây dựng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa, xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phát triển giáo dục - đào tạo. Đã có nhiều mô hình, cách làm hay, như: Mô hình “Nói không với túi nilon và rác thải nhựa”, “Không sinh con thứ 3”, “Gia đình hội viên phụ nữ xóa bỏ hủ tục lạc hậu”.
Lĩnh vực quốc phòng, an ninh được triển khai thực hiện với hình thức phong phú, đa dạng. Đã xây dựng được 70 mô hình “Dân vận khéo”, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn huyện.
Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn.
Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được quan tâm thực hiện. Duy trì, phát triển các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” từ những năm trước và xây dựng, nhân rộng thêm mô hình mới, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.
Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị, nhất là cấp cơ sở còn lúng túng, chưa đồng bộ ở các khâu phát động, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết. Việc rà soát, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” chưa thường xuyên, thiếu tính bền vững. Một số mô hình “Dân vận khéo” chưa thật sự rõ nét.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy Chư Păh sẽ tập trung tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và cấp ủy địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về tầm quan trọng của công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt trong quá trình thực hiện của địa phương, đơn vị.
Hai là, tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch, tiêu chí, nội dung, quy trình cụ thể, phù hợp để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và cấp ủy địa phương.
Ba là, phối hợp tăng cường tuyên truyền gương điển hình “Dân vận khéo” có sức lan toàn trong cộng đồng dân cư; tập trung xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” ở những địa bàn khó khăn.
Bốn là, tăng cường kiểm tra, khảo sát, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Phong trào; kịp thời bổ sung mô hình mới và đưa ra khỏi danh sách những mô hình không hiệu quả. Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
 
Phòng Tổng hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com