Phong trào thi đua > Làm theo lời Bác > Kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

Kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

28/10/2019


Dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, sự chung sức chung lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bắt tay vào xây dựng xã hội mới. Vượt qua khó khăn thách thức, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và tăng cường, cụ thể như sau:
Về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nướchàn gắn vết thương chiến tranh, thực hiện chính sách hậu phương quân đội
Thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi”, trong 7 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 1975), Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo quân và dân các dân tộc trong tỉnh cùng với nhân dân cả nước đánh bại Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ - Ngụy (1969 - 1973) và tiến công, nổi dậy giải phóng toàn tỉnh, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chuẩn bị điều kiện đi lên chủ nghĩa xã hội.
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, trong 02 năm (1975 - 1976) Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tiếp quản, kịp thời giải quyết những vấn đề nóng bỏng, giáo dục, cải tạo hàng vạn ngụy quân, ngụy quyền; giải quyết đời sống và công ăn việc làm cho nhân dân, từng bước ổn định tình hình, giữ vững được an ninh trật tự, thực hiện công cuộc cải tạo, xây dựng theo con đường chủ nghĩa xã hội. Sau 10 năm (1976 - 1986), với những nỗ lực và quyết tâm cao của cán bộ, quân và dân trong tỉnh đã vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa khôi phục và phát triển nền kinh tế, cơ bản giải quyết nạn đói, nạn thất nghiệp, nạn mù chữ, xây dựng Đảng và củng cố an ninh, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo tiền đề cho những bước tiếp theo.
Thực hiện lời căn dặn của Bác “Sau kháng chiến thắng lợi, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước; Đảng và Nhà nước phải quan tâm chăm lo tới mọi đối tượng trong xã hội, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân”, đồng thời, phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách, dành sự chăm sóc ân tình, trách nhiệm, góp phần bù đắp những mất mát, hy sinh của thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Cùng với việc thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công, phong trào toàn dân chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng ngày càng phát triển và từng bước được xã hội hóa sâu rộng với nhiều hình thức phong phú. Phong trào xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc thương, bệnh binh nặng, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng... đã trở thành việc làm thường xuyên, nét đẹp truyền thống ở mỗi cấp, ngành, đoàn thể, cộng đồng dân cư.
Về phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
Sau khi đất nước thống nhất, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, tập trung khôi phục và phát triển sản xuất. Từ sau năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng giai đoạn và có những bước đi cụ thể vững chắc và đúng hướng. Đến nay, nền kinh tế của tỉnh có bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì mức khá cao (GDP bình quân giai đoạn 2001 - 2005 đạt 11,3%; 2005 - 2010 đạt 13,6%/năm; 2010 - 2015 đạt 12,81%; giai đoạn 2016 - 2018 tăng trưởng bình quân ước đạt 7,76%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nông, lâm nghiệp - công nghiệp và dịch vụ phát triển toàn diện. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đồng bộ; đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Pleiku, thị xã An Khê được công nhận đơn vị hoàn thành nông thôn mới.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều thành tựu quan trọng
Giáo dục: Đến cuối năm 2018, 100% xã, phường, thị trấn đã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 36,8%; chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đã chuyển biến tích cực. Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng nhận được sự quan tâm, đóng góp của các thành phần kinh tế, góp phần tăng nhanh tỷ lệ học sinh ra lớp, nâng cao chất lượng hệ thống trường lớp và đa dạng hoá các loại hình đào tạo.
Y tế: Công tác khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt; y tế cơ sở được quan tâm đầu tư và củng cố, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; xã hội hóa về y tế có bước phát triển.
Công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai tích cực và đạt những kết quả đáng khích lệ; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 19,71% (năm 2015) xuống còn 10,04% (năm 2018). Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách người có công và công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Các lĩnh vực văn hoá thông tin, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao tập trung hướng về cơ sở; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện Quy ước, Hương ước đạt kết quả.
Công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng thực hiện tốt theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã phát huy được tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong lao động sản xuất. Tín đồ, chức sắc tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”; mối quan hệ giữa đồng bào theo đạo và không theo đạo ngày càng đoàn kết gắn bó, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.
Về công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại
Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ vững ổn định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Công tác bảo vệ chủ quyền biên giới được tăng cường, an ninh biên giới được giữ vững. Công tác đàm phán phân giới cắm mốc biên giới với Campuchia được triển khai tích cực, chặt chẽ đáp ứng yêu cầu bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Tập trung giải quyết các vụ việc, không để tồn đọng; giải quyết kịp thời đơn thư ngay tại cơ sở, phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần ổn định an ninh trật tự.
Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được chú trọng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Đến tháng 6 tháng 2019, Đảng bộ tỉnh có 21 đảng bộ trực thuộc (14 huyện, 02 thị xã, 01 thành phố, 04 đảng ủy); 985 tổ chức cơ sở đảng (356 đảng bộ, 629 chi bộ); 3.343 chi bộ trực thuộc với 58.420 đảng viên. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, chỉ thị các cấp; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định, điều lệ, phát triển tổ chức đoàn thể, đoàn viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường; việc quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ; công tác phát triển đảng viên được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng và số lượng; chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ngày càng được nâng lên. Việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng.
Về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
Quán triệt sâu sắc lời căn dặn của Người: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”, trong mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng bộ tỉnh thường xuyên quan tâm tới công tác thanh niên, trong đó chú trọng công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, bồi dưỡng, phát triển đảng... Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã thường xuyên chú trọng giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng thế hệ trẻ về lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của thanh niên với đất nước; mạnh dạn giao cho thanh niên đảm nhận công tác xã hội, các công trình thanh niên, phần việc thanh niên để rèn luyện, đào tạo nguồn cán bộ cho Đảng, nhiều đồng chí đã trưởng thành và tham gia công tác các cơ quan đảng, chính quyền và các đoàn thể ở thành phố và cơ sở. Qua việc tham gia các phong trào, cuộc vận động, đoàn viên, thanh thiếu nhi đã nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với xã hội.
Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc, kết quả xây dựng nông thôn mới chưa đạt mục tiêu phấn đấu. Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo ra được sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Một số sở, ngành, địa phương chậm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, chưa nắm chắc tình hình. Tính chủ động trong thực hiện, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu một số ngành, địa phương, đơn vị chưa cao. Công tác cải cách hành chính chưa được như mong muốn. Việc vận dụng và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh vào lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng của một số ít cấp ủy, tổ chức đảng có hạn chế. Công tác quy hoạch cán bộ tuy đã được đẩy mạnh và có bước tiến bộ nhưng chưa mang tính đột phá, còn khép kín trong từng cơ quan, đơn vị. Việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch chưa được quan tâm đúng mức…
Nguyên nhân trên là do: Xuất phát điểm nền kinh tế của tỉnh thấp; cơ sở hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ, dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các thế lực thù địch và bọn phản động ra sức chống phá, kích động chia rẽ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn thấp; công tác quản lý đảng viên có lúc có nơi chưa chặt chẽ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; chất lượng sinh hoạt chi bộ một số nơi chưa cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của một số cấp uỷ, chính quyền còn hạn chế. Trình độ, năng lực chuyên môn của một số cán bộ còn nhiều bất cập. Một số cán bộ suy thoái về đạo đức, lối sống, cửa quyền, hách dịch, xa dân, thực hiện sai chế độ, chính sách... gây bất bình trong nhân dân.
Bài học kinh nghiệm đặt ra trong thực hiện 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Một là, trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng bộ đã luôn quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận dụng sáng tạo, phù hợp vào hoàn cảnh, điều kiện của tỉnh.
Hai là, nắm vững và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại các âm mưu “ diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch phản động trong và ngoài nước. Thực hiện tốt chủ trương tăng cường cán bộ đến cơ sở theo phương châm ba bám sát “tỉnh sát xã, huyện sát thôn và xã sát hộ dân”, cùng đồng bào tăng gia sản xuất, chống mọi âm mưu, hành động phá hoại của địch, giữ gìn đoàn kết, an ninh chính trị, trật tự xã hội.
Ba là, tin tưởng và dựa vào dân, huy động mọi lực lượng, nguồn lực của nhân dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.
Bốn là,giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân chính trị, đội tiên phong lãnh đạo phong trào cách mạng trong tỉnh.
 
Phương Anh
 
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com