Công tác tôn giáo > Gìa làng các dân tộc Tây Nguyên qua 10 năm thực hiện quyết tâm thư

Gìa làng các dân tộc Tây Nguyên qua 10 năm thực hiện quyết tâm thư

16/06/2019


Vào ngày 29 đến ngày 31 tháng 3 năm 2009 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã diễn ra Hội nghị biểu dương Già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên, Hội nghị có sự hiện diện 241 Già làng tiêu biểu của 5 tỉnh Tây Nguyên và 6 tỉnh phụ cận. Tại Hội nghị, Già làng tiêu biểu đã thay mặt Già làng các dân tộc Tây Nguyên nhất trí thông qua Quyết tâm thư khẳng định tư tưởng, tình cảm thủy chung của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đối với Bác Hồ, với Đảng, với Tổ quốc và bày tỏ lòng quyết tâm đồng sức đồng lòng xây dựng Tây Nguyên phát triển toàn diện góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quyết tâm thư có 5 nội dung, bao gồm: Xây dựng và củng cố niềm tin với Đảng, với Bác Hồ và Nhà nước; nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực vận động bà con xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền, vận động ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh với các thế lực thù địch; phát huy vai trò của người cao tuổi.
Tây Nguyên là vùng đất đa dân tộc, đa văn hóa, dân số trên 5 triệu người với 47 dân tộc anh em, cư trú ở gần 7.800 thôn/buôn/tổ dân phố, trong đó có trên 2.800 buôn, thôn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (với khoảng 2 triệu người là đồng bào các dân tộc thiểu số, chiếm 35% tổng dân số toàn vùng),  trong đó có 12 tộc người thiểu số tại chỗ. Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên có khoảng 3.000 Già làng. Già làng Tây Nguyên đã trải qua hai cuộc kháng chiến, trung thành với lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên, có kinh nghiệm trong cuộc sống, có uy tín trong gia đình và cộng đồng, là trụ cột quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển cuộc sống mới trong cộng đồng. “Già làng nói - dân làng nghe, Già làng hô - dân làng hưởng ứng, Già làng làm - dân làng làm theo”. Tiếng nói của các Già làng như cán cân để điều chỉnh các mối quan hệ trong cộng đồng.
Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc Tây Nguyên đã gặt hái được những thành tựu đáng trân trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội, cụ thể:
- Già làng các dân tộc Tây Nguyên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Tây Nguyên ngày càng ổn định, phát triển, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước. Các Già làng là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. 10 năm qua, các Già làng Tây Nguyên đã tổ chức 10.567 buổi tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương; tuyên truyền, vận động nhân dân, trước hết là thế hệ trẻ về tình cảm, tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số cả nước nói chung, các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói riêng; góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đồng bào thêm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; phân tích để đồng bào hiểu rõ chỉ có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo đồng bào mới được tự do, độc lập, mới có cơm ăn, áo mặc, được học hành, được chăm sóc sức khỏe, mới có cuộc sống hạnh phúc, thường xuyên phối hợp với mặt trận, đoàn thể vận động bà con tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách, của Đảng, Nhà nước, với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”.
- Già làng đã nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Trong thư gửi Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku tỉnh Gia Lai ngày 19/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”; “Giang sơn và Chính phủ là Giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta”. Già làng các dân tộc Tây Nguyên đã tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thường xuyên học tập, ghi nhớ và làm theo. Già làng các dân tộc Tây Nguyên thật sự là nhân tố tích cực, là nòng cốt trong các phong trào, các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều Già làng tuy tuổi cao nhưng vẫn nhiệt tình trong việc vận động đồng bào dân tộc xây dựng các phong trào, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại bon, buôn làng.
- Già làng tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc đẩy mạnh lao động sản xuất, đổi mới cách làm, phát huy tiềm năng thế mạnh vùng đất Tây Nguyên, xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy với mọi công việc của buôn làng, luôn đi sâu đi sát giúp đỡ, hướng dẫn những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc đẩy mạnh lao động sản xuất, đổi mới cách làm, phát huy tiềm năng thế mạnh ở địa phương để phát triển kinh tế - xã hội; coi nhiệm vụ giúp đồng bào nhanh chóng xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng. Nhiều Già làng bằng vốn kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống, với nhiệt huyết, trách nhiệm đã truyền lửa cho đồng bào các dân tộc một ý chí không cam chịu đói nghèo, vươn lên thoát nghèo, làm giầu cho gia đình, cho quê hương; phối hợp với cơ quan chức năng quan tâm giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất, tái định cư, không di cư tự do; bảo vệ rừng, không phá rừng, không bỏ nương rẫy. Hướng dẫn đồng bào các dân tộc từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, tăng thu nhập xóa nghèo bền vững; Già làng cùng các đơn vị Quân đội trên địa bàn đã tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện có hiệu quả công tác định canh, định cư, xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, xây dựng nông thôn mới; các Già làng đã tham gia xây dựng các quy ước, hương ước của thôn, làng; vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế thông qua các Chương trình, mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội.
- Già làng thường xuyên vận động đồng bào các dân tộc nâng cao cảnh giác, không nghe, không tin, không làm theo kẻ xấu, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, hành động của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân chủ, dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên. Thông qua họp dân, sinh hoạt cộng đồng, các Già làng thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào phát huy truyền thồng đoàn kết, yêu nước, cách mạng, ý chí kiên cường bất khuất của quân và dân các dân tộc Tây Nguyên; phân tích, giảng giải cho đồng bào thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc trong giảm nghèo, định canh, định cư, làm đường giao thông, chăm lo sức khỏe cộng đồng. Những buôn làng có điểm nóng, có những dấu hiệu bất ổn, Già làng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, đêm ngày bám buôn làng, đi từng nhà để tuyên truyền, vận đồng đồng bào về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giữ vững an ninh quốc phòng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên. Thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”. Các Già làng vận động gia đình, dòng tộc, đồng bào đăng ký thực hiện “Gia đình không có người vi phạm pháp luật, không có người phạm tội, không có người tàng trữ, mua bán và sử dụng ma túy...”, khu dân cư “An toàn, lành mạnh...”.
- Già làng đã phát huy vai trò của người cao tuổi, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, làm nòng cốt trong các phong trào ở buôn làng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Bằng kinh nghiệm, uy tín của mình, Già làng các dân tộc Tây Nguyên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”; nhiều Già làng đã trở thành trung tâm đoàn kết các dân tộc, làm nòng cốt trong các phong trào ở buôn làng; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền vận động đồng bào phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với những hoạt động tuyên truyên đạo trái pháp luật. Già làng thường xuyên tham dự sinh hoạt Hội ở cơ sở, quan tâm xây dựng Tổ chức Hội Người cao tuổi, cũng như các tổ chức đoàn thể ở từng buôn làng, động viên NCT tham gia sinh hoạt Hội, làm nòng cốt trong các hoạt động, phong trào ở buôn làng để mọi NCT đều sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Già làng các dân tộc Tây Nguyên thật sự phát huy vai trò và tầm ảnh hưởng của mình đối với cuộc sống hàng ngày của đồng bào các dân tộc thiểu số ở cộng đồng, khu dân cư, cùng buôn làng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống mang tính đặc trưng của từng dân tộc, trong quá trình tổ chức các lễ hội có kèm theo đánh cồng chiêng, kể chuyện xưa, hát sử ca, đã tạo không khí cởi mở, tăng cường đoàn kết các dân tộc trong cộng đồng dân cư. Qua các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử HĐND các cấp, Già làng tham gia tích cực, có trách nhiệm giới thiệu những người tiêu biểu, xứng đáng vào các tổ chức chính trị - xã hội. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, Già làng tham gia ý kiến thẳng thắn, phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, đóng góp ý kiến cụ thể, thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ chính quyền ở địa phương, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí.
         Già làng các dân tộc Tây Nguyên đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng; thực sự là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào định canh, định cư, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng buôn làng, khu dân cư lành mạnh, ngày càng khẳng định vai trò của mình là lực lượng nòng cốt, có vai trò rất quan trọng là cầu nối giúp chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào đến với Đảng, Nhà nước. Họ còn tham gia tích cực giữ gìn ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động quần chúng đấu tranh, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai để lôi kéo, kích động Nhân dân gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ các tôn giáo, tổ chức vượt biên trái phép…góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế khu vực Tây Nguyên./.
   
 
Danh Xuân
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)