Công tác tôn giáo > Kết quả chương trình phối hợp thực hiện công tác dân tộc giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉn

Kết quả chương trình phối hợp thực hiện công tác dân tộc giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh 6 tháng đầu năm 2015

18/08/2015


Sáu tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển; công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hoạt động nhân đạo từ thiện được tăng cường. Công tác xoá đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội được đẩy mạnh.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, ngăn chặn tình trạng vượt biên; tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh, bóc gỡ số đối tượng FULRO, “Tin lành Đê Ga”, tà đạo “Hà Mòn”; giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn trong dân. Tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các dịp lễ, tết và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp.
Đạt được những kết quả đó, là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở, sự đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó còn có sự đóng góp không nhỏ của việc thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh về công tác dân tộc trong sáu tháng đầu năm 2015. Cụ thể việc thực hiện chương trình phối hợp trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:
Một là, về công tác tham mưu: Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh đã tập trung tham mưu Tỉnh uỷ chỉ đạo, UBND tỉnh ban hành các quyết định về thực hiện chính sách dân tộc như Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 13/2/2015 về việc quy định giá mua, chi phí vận chuyển, chi phí cấp phát mặt hàng giống cây trồng, phân bón, bò giống cấp không cho các hộ dân năm 2015; Quyết định 312/QĐ-UBND ngày 3/4/2015 về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015; Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 3/5/2015 phê duyệt đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai; hỗ trợ trực tiếp cho người cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 168/QĐ-TTg là 48,472 tỷ đồng (đạt 82,11% so với kế hoạch), như: Muối (cấp không thu tiền và trợ cước trợ giá) đến nay thực hiện 1.810,485 tấn (đạt 36,87% so với kế hoạch); cấp bò giống theo kế hoạch 2000 con, đến nay đã thực hiện 1.505 con (đạt 75,25% so với kế hoạch); phân bón các loại đã thực hiện 1.508,781 tấn….
Hai bên phối hợp tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác dân vận tham gia công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tham mưu kế hoạch vận động đồng bào dân tộc thiểu số từ bỏ “ma lai, thuốc thư” trên địa bàn tỉnh; phối hợp đề xuất việc chọn cử đại biểu gặp mặt biểu dương người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu tham dự gặp mặt nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Mê Thuột, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Hai là, về công tác tuyên truyền, vận động: Phối hợp vận động đồng bào các dân tộc hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cùng với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, nhất là các chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, các dự án phát triển kinh tế - xã hội… hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của bọn phản động FULRO và các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.
Vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS và một số đối tượng lầm lỗi đã hối cải để làm công tác tuyên truyền, giáo dục ở các thôn, làng có diễn biến phức tạp về an ninh chính trị; hướng dẫn cho hệ thống chính trị cơ sở về công tác vận động quần chúng, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, như: vận đồng đồng bào dân tộc thiểu số từ bỏ “ma lai, thuốc thư”; giúp đỡ, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số tổ chức tốt những ngày lễ hội truyền thống và ngày hội văn hóa các dân tộc; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, những người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số.
Ba là, thực hiện hướng dẫn, kiểm tra nắm tình hình vùng dân tộc và công tác dân tộc: Hướng dẫn Ban Dân vận các huyện, thị, thành uỷ phối hợp với Phòng Dân tộc các huyện ký kết chương trình phối hợp 2015; hướng dẫn công tác vận động quần chúng góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị ở các địa phương; tăng cường nắm bắt tình hình, thực hiện chế độ thông tin về công tác vận động quần chúng nói chung, công tác dân tộc nói riêng để giúp cấp ủy, chính quyền các cấp theo dõi, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh phức tạp. Tăng cường bám nắm cơ sở, giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh. Phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân; động viên Nhân dân tích cực tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Để chương trình phối hợp công tác dân tộc ngày càng đi vào nề nếp và có hiệu quả hơn, trong thời gian đến Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh cần quan tâm vào một số nội dung chủ yếu:
Một là, phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, vận động quần chúng, tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp liên quan đến tình hình dân tộc; giải quyết tốt các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp đất đai trong dân không để phức tạp, kéo dài, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
Hai là, phối hợp kiểm tra tình hình thực hiện công tác dân tộc, chương trình, chính sách dân tộc (Chương trình 135, định canh định cư, Quyết định 102, Quyết định 18...). Kiểm tra chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận huyện ủy và phòng Dân tộc huyện về công tác dân tộc tại một số huyện theo kế hoạch công tác năm 2015.
Ba là, theo dõi, tổng hợp tình hình liên quan đến công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; động viên Nhân dân tích cực tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Bốn là, phối hợp tổng kết chương trình phối hợp công tác dân tộc giai đoạn (2011 - 2015), ký kết chương trình phối hợp, quy chế phối hợp giai đoạn 2016 - 2020; thống nhất nội dung cụ thể hóa chương trình phối hợp năm 2016.
 
Danh Xuân, Phó phòng Dân tộc - tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com