Công tác tôn giáo > Kết quả công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2018

Kết quả công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2018

25/12/2018


Năm 2018, cùng với sự phát triển chung của cả nước, nền kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai tiếp tục chuyển biến tích cực, thời tiết tương đối thuận lợi, niềm tin trong nhân dân và doanh nghiệp từng bước được nâng lên.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Thu ngân sách nhà nước cao nhất từ trước đến nay; GRDP bình quân đầu người đạt 45,36 triệu đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 19.693 tỷ đồng, bằng 100,15% kế hoạch, tăng 8,92% so với cùng kỳ; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 22.500 tỷ đồng, đạt 102,27% kế hoạch, tăng 18,68% so với cùng kỳ. Dự kiến tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 10,34% (còn 35.704 hộ nghèo), giảm 3% so với năm 2017.
Đạt được những kết quả trên có sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đã đạt được kết quả cụ thể như sau:
Việc thực hiện các chương trình, dự án dành cho đồng bào dân tộc thiểu số  triển khai đạt hiệu quả, tổng số vốn bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh là 260.494 triệu đồng. Trong đó: chương trình 135 được phân bổ 30.125 triệu đồng; dự án phát triển cơ sở hạ tầng được phân bổ 135.043 triệu đồng (vốn ngân sách TW:120.533 triệu đồng, vốn đối ứng của tỉnh: 12.053 triệu đồng, dân đóng góp: 2.457 triệu đồng), nguồn vốn này được phân bổ cho 65 xã ĐBKK và 238 thôn, làng ĐBKK; dự án nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn ĐBKK được phân bổ 6.918 triệu đồng; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn được bố trí 88.408 triệu đồng (trong đó năm 2018 là 83.547 triệu đồng, năm 2017 chuyển sang là 4.861 triệu đồng), đến nay đã giải ngân được 73.600 triệu đồng, đạt 83,25% kế hoạch; hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh là 365,730 tỷ đồng để cấp bảo hiểm y tế cho 469.399 người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và 51.585 người kinh sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện các chính sách: Cấp 498.699 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng ĐBKK; phân bổ 887 triệu đồng để thực hiện chính sách đối với người có uy tín; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2025; Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ; chính sách đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ…
Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở vùng đồng bào DTTS được duy trì, phát huy được tinh thần đoàn kết. Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các DTTS được quan tâm thực hiện. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống và phòng chống bạo lực gia đình, ngăn ngừa các hành vi ngược đãi. Các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện nổi bật của tỉnh được tổ chức chu đáo. Hoàn thành công trình Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa căn cứ địa cách mạng Khu 10, xã Krong, huyện Kbang; xếp hạng di tích cấp tỉnh cho Di tích khảo cổ thời đại đá cũ Gò Đá và Rộc Tưng (thị xã An Khê), Khu lưu niệm anh hùng Wừu (huyện Đak Đoa),...; nghiên cứu, sưu tầm văn hoá truyền thống tại khu vực dự kiến xây dựng công viên địa chất tỉnh Gia Lai. Nhiều địa phương đã khôi phục và tổ chức các đêm hội cồng chiêng Tây Nguyên, duy trì công tác tập luyện để tham dự Festival văn hóa Cồng chiêng các tỉnh Tây nguyên 2018.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng mô hình Làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số để triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đã có 17/17 huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại 34 làng thuộc 32 xã. Đến nay đa số các làng được lựa chọn đã làm tốt công tác di dời, bố trí sắp xếp lại dân cư, thực hiện môi trường xanh, sạch, đẹp, có hàng rào, vườn rau, nhà vệ sinh, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà để phòng chống dịch bệnh. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận cao, nhân dân đã hưởng ứng thực hiện, ý thức về giữ gìn vệ sinh môi trường sống, vệ sinh an toàn thực phẩm được nâng lên rõ rệt.
Với những kết quả thực hiện chính sách dân tộc năm 2018 nói trên đã thể hiện sự quan tâm lớn của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của địa phương, nói lên tinh thần chỉ đạo nhất quán, ý thức trách nhiệm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền về việc triển khai thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước ta với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số có hiệu quả. Từ đó đã có tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm của người dân, nhân dân phấn khởi, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Việc thực hiện một số chính sách dân tộc mang lại hiệu quả không cao, chưa kịp thời; Nguồn vốn phân bổ kinh phí của một số chương trình, chính sách còn chậm; Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự chú trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân tộc nên còn nhiều mặt hạn chế; Đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân tộc ở các cấp còn thiếu, trình độ chuyên môn còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác nắm tình hình tâm trạng, tư tưởng các tầng lớp Nhân dân chưa kịp thời, chưa chủ động trong đề xuất giải pháp triển khai thực hiện công tác dân tộc.
Từ thực tiễn tình hình dân tộc và việc thực hiện các chính sách dân tộc của tỉnh trong thời gian qua, để công tác dân tộc tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số trong năm 2019, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
Một là, Tập trung nguồn lực đầu tư cho các làng điểm xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các xã vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh để phát triển kinh tế- xã hội, trọng tâm là giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức sơ kết, đánh giá nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương trong thực hiện các chính sách dân tộc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
Hai là, Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc hiện hành như: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu, bảo dưỡng, dự án nâng cao năng lực (thuộc chương trình 135); Quyết định số 2085/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015-2025…
Ba là, Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đến năm 2018, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phù hợp trong năm 2019. Tiếp tục thực hiện các đề án, chính sách theo các mục tiêu cơ bản, dài hạn, ổn định, ưu tiên các lĩnh vực: Phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao giáo dục, đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bốn là, Tiếp tục quán triệt, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 57-KL/TW ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc; Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng dân tộc thiểu số; chủ động đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền nhằm gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số.
Năm là, Xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh; tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, quan tâm phát hiện nguồn, quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số. 
 
Thu Loan
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)