Công tác tôn giáo > Kông Chro chú trọng công tác dân tộc

Kông Chro chú trọng công tác dân tộc

19/11/2017


Huyện Kông Chro có 10/14 xã, thị trấn và có 85/112 thôn, làng đặc biệt khó khăn. Toàn huyện có 10.445 hộ với 51.708 khẩu. Trong đó: Số hộ dân thuộc xã khu vực II: 4.997 hộ; 22.155 khẩu;  Số hộ dân thuộc xã khu vực III: 5.448 hộ; 29.553 khẩu. Có 10 dân tộc anh em sinh sống, trong đó DTTS chiếm gần 70% tổng dân số.
Trong những năm qua, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24 Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc, Kết luận số 57-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) “về công tác dân tộc”, Thông tri số 01-TT/TU ngày 14/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết XV đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai và Nghị quyết VII của Đảng bộ huyện “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt nam và các đoàn thể huyện, Phòng dân tộc huyện tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, bên cạnh đó phối hợp với UBND huyện và các phòng, ban liên quan đề xuất việc phân khai các nguồn vốn đầu tư các chương trình, dự án, chính sách dân tộc và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; giải quyết đất ở, đất sản xuất, vay vốn phát triển sản xuất và tạo việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số.
Để thực hiện thắng lợi Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng đề ra, Huyện ủy xác định việc xây dựng đội ngũ cốt cán, người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng khu dân cư và trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số là nhiệm vụ then chốt. Trên cơ sở đó, đã tuyển chọn xây dựng được 93 người, trong đó: (Nam: 90 người, Nữ: 3 người, Bahrar 87 người, Jarai 4 người, Mường 1 người, Tày 1 người). Đây là lực lượng trực tiếp giúp cấp ủy Đảng, chính quyền tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề cấp thiết, bất cập nảy sinh liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện.
Trong năm 2017 Huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn huyện. Trong công tác định canh, định cư: Vận động 60 hộ dân làng Brang ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đến nay đã ổn định cuộc sống sau di dời;  Hỗ trợ đất sản xuất: Tổng số hộ được hỗ trợ: 24 hộ với diện tích 11,717 ha, kinh phí 193,3305 triệu đồng. Hỗ trợ đất ở: cho 112 hộ trong đó, 91 hộ đã được cấp giấy chứng nhận với diện tích 2,18 ha; 21 hộ đã bố trí đủ đất và các hộ dân đã làm nhà ở. Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: Tổng số hộ được hỗ trợ là 1.862 hộ, kinh phí 2.420,6 triệu đồng; Về duy tu bảo dưỡng công trình nước tập trung: Đã giải ngân xong 8/9 công trình, kinh phí 2.420,6 triệu đồng. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hợp phần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng, cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2017 với 30 lớp; số học viên là 1.500 học viên, tổng kinh phí thực hiện: 400 triệu đổng; Cấp phát các mặt hàng, trợ cước, trợ giá cấp không thu tiền cho các đối tượng chính sách cho 7.016 hộ; 39.784 khẩu. Trong đó; hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số: 6.684 hộ; 38.136 khẩu; Già làng, trưởng bản khó khăn: 65 hộ; 306 khẩu; Gia đình có công với cách mạng: 267 hộ; 1.342 khẩu. Phối hợp với công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Gia Lai cấp muối Iốt cho người đồng báo DTTS, đến nay đã cấp được 13 xã với 33.913 khẩu, 169.565kg muối; Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề: Số hộ được hỗ trợ là 188 hộ, kinh phí 1.034 triệu đồng...
Để triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy chủ động phối hợp với  Phòng Dân tộc tập trung hướng dẫn Khối Dân vận và cán bộ làm công tác dân tộc các xã, thị trấn tăng cường đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, dự án đối với đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai trên địa bàn.  Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện một số nội dung Chương trình, dự án Định canh định cư, Đề án 755, Chương trình 135, Quyết định 168/2001/QĐ-TTg và các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định 102/2009/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn và một số chính sách khác.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tích cực phát triển kinh tế, thực hiện xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ gìn và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đấu tranh ngăn chặn kịp thời những hành vi lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, kích động gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo, đẩy lùi và từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu mê tín dị đoan, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc; bình đẳng đoàn kết tôn trọng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ./.
Nguyễn Văn Đại, Ban Dân vận Huyện ủy Kông Chro
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com