Công tác tôn giáo > Những yếu tố tác động đối với công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia

Những yếu tố tác động đối với công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong giai đoạn hiện nay

26/11/2019


Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận nói chung, trong đó có công tác dân tộc là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
Nhận thức được điều đó, trong những năm qua các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên tỉnh Gia Lai rất quan tâm về công tác dân tộc; công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, kịp thời đưa chính sách của Trung ương, của tỉnh đến với các tầng lớp nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình về công tác dân tộc được các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian qua cũng còn những, tồn tại, hạn chế: Công tác tuyên truyền giáo dục hiệu quả chưa cao; Việc thực hiện một số chương trình, dự án, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở một số ngành, địa phương chưa thật sự có hiệu quả; còn trùng lặp về nội dung, đối tượng; số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Kết cấu hạ tầng cơ sở phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số chưa được quan tâm đúng mức.
Vì vậy, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế như hiện nay, việc xác định rõ những yếu tố tác động đến việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số và công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai là nhân tố quan trọng để đề ra các giải pháp phù hợp nhằm góp phần xây dựng Gia Lai phát triển bền vững. Các yếu tố tác động chủ yếu như sau:
Một là, về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên.
Gia Lai là một tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng - an ninh. Diện tích tự nhiên 15.496 km2, có 90 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Rattanakiri (Campuchia); có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: 01 thành phố, 02 thị xã, 14 huyện và 222 xã, phường, thị trấn. Dân số trên 1,4 triệu người, có 34 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm 44,93%, chủ yếu là dân tộc Jrai và Bahnar. Trước khi sáp nhập toàn tỉnh có 2.160 thôn, làng, tổ dân phố; sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, đến tháng 8 năm 2019, số thôn, làng, tổ dân phố còn 1.626 (gồm 1.363 thôn, 263 tổ dân phố) giảm 534 thôn, tổ dân phố (trong đó có 413 thôn, 121 tổ dân phố). Tổng số hộ gia đình là người dân tộc thiểu số thuộc 1.626 thôn, tổ dân phố là 143.836 hộ. Tổng số thôn, tổ dân phố có 50% số hộ gia đình là người dân tộc thiểu số trở lên là: 899 thôn, tổ dân phố (gồm: 883 thôn, 16 tổ dân phố). Tổng số hộ gia đình là người dân tộc thiểu số thuộc 899 thôn, tổ dân phố là 131.038 hộ.
Tài nguyên thiên nhiên tỉnh Gia Lai phong phú và đa dạng, có tiềm năng lớn để phát triển các ngành lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, công nghiệp chế biến, du lịch. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Gia Lai còn bị ảnh hưởng của điều kiện địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa, nhiều huyện, xã có địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, phân tán.
Hai là, vấn đề tôn giáo. Gia Lai hiện có 05 tôn giáo được công nhận về mặt tổ chức (với tổng số 376.729 tín đồ (chiếm 27% dân số), 2.418 chức sắc, chức việc (trong đó, 526 chức sắc và 1.892 chức việc), 232 cơ sở tôn giáo); trong khi Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Ba Ha'i hoạt động và phát triển tương đối ổn định thì đạo Tin lành lại có nhiều biến động, số lượng tín đồ đạo Tin lành phát triển nhanh trong đồng bào dân tộc thiểu số (năm 1975 chỉ có 27.000 tín đồ, đến 2004 có 77.899 tín đồ, 2014 là 116.730 tín đồ, đến tháng 6 năm 2019 tổng số tín đồ là 147.399, trong đó dân tộc thiểu số 145.497 tín đồ, chiếm 98,7%). Hoạt động của các tôn giáo có những biểu hiện phức tạp, gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý, như: Hoạt động truyền đạo, giảng đạo trái phép của các chức sắc tôn giáo; việc xây dựng các cơ sở thờ tự bất hợp pháp; sự lôi kéo, tranh chấp tín đồ giữa các tôn giáo; việc mở rộng các tổ chức sinh hoạt tôn giáo đã ảnh hưởng đến vai trò, vị thế các tổ chức chính trị - xã hội và già làng trong vùng đồng bào có đạo. 
Ba là, vấn đề đất đai và phân hóa giàu nghèo. Những năm qua, với việc giao đất, rừng cho các nông, lâm trường quản lý, sử dụng nhưng việc quản lý, bảo vệ còn lỏng lẻo, tình trạng lấn chiếm đất rừng ở một số địa phương còn phức tạp; bên cạnh đó, hiện tượng di cư tự do đến Gia Lai đã gây nên tình trạng lấn chiếm đất của Nhà nước, tập thể; tình trạng mua bán, tranh chấp đất đai của các cá nhân phức tạp.
Số lượng dân di cư tự do vào địa bàn tỉnh từ năm 2005 đến năm 2018 là 6.395 hộ, 234.171 khẩu, cư trú rải rác ở các xã vùng sâu, vùng xa thuộc 13 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2007 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 534 vụ tranh chấp, lấn chiếm đất đai; trong đó, có 151 vụ liên quan đồng bào dân tộc thiểu số (tranh chấp với các doanh nghiệp, lâm trường 83 vụ, tranh chấp với chính quyền cơ sở 38 vụ, tranh chấp với người dân tộc Kinh sinh sống trên địa bàn 23 vụ, tranh chấp giữa người dân tộc thiểu số với các dân tộc khác 05 vụ). Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao (đến cuối năm 2018 toàn tỉnh có 30.441 hộ, chiếm 87,2% trên tổng số hộ nghèo toàn tỉnh).
Bốn là, trình độ dân trí và năng lực của đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số. Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vẫn phát triển chậm (hiện toàn tỉnh có 85.100 người không biết chữ, chiếm 5,6% dân số toàn tỉnh, trong đó có 56.372 người không biết chữ là người dân tộc thiểu số, chiếm 66,24%% tổng số người không biết chữ). Trong sinh hoạt và đời sống, đồng bào dân tộc thiểu số còn tồn tại nhiều phong tục, tập quán lạc hậu, như: Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, thuốc thư (tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 4.123 cặp tảo hôn (nhiều nhất là huyện Ia Grai 409 trường hợp, huyện Chư Sê 359 trường hợp); 88 vụ hôn nhân cận huyết thống (nhiều nhất là huyện Phú Thiện 28 vụ, huyện Ia Pa 20 vụ)). Đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở các cấp, nhất là ở cơ sở còn hạn chế.
Năm là, sự chống phá thường xuyên và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động: Các thế lực thù địch thường xuyên chống phá quyết liệt, âm mưu chia cắt, lôi kéo, chi phối đồng bào các dân tộc. Thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch, phản động là lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, đất đai để gây mất ổn định chính trị, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; chia rẽ giữa đồng bào các dân tộc với Đảng và chính quyền; kích động tư tưởng ly khai, tự trị dân tộc. Do đó luôn tiềm ẩn nguy cơ biểu tình, bạo loạn.
Từ thực tiễn trên đặt ra, cần phải nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số và công tác dân tộc. Trong thời gian đến, tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt những nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; quan tâm, chăm lo đến lợi ích của người dân, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, gắn với tham gia xây dựng làng nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn tỉnh.
Hai là, tăng cường đổi mới, nâng cao hiêu quả công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, ban hành và thực hiện tốt chính sách dân tộc; tập trung làm tốt công tác dân vận trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, tránh để hình thành và lan rộng các “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.  
Ba là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình, điển hình tốt về công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bốn là, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng năm, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng công tác tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ phụ trách công tác dân vận ở các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.
Năm là, thực hiện tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, vùng biên giới. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số với công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới; đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, duy trì tốt mối quan hệ với đồng bào vùng giáp biên giới của nước ta với Campuchia, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Sáu là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân tộc.
 
Thu Loan
 
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)