Công tác mặt trận - đoàn thể > Công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2024

09/08/2019


Sau khi có Thông tri số 07-TT/TU, ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu Ban tổ chức Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với thành viên của từng tiểu ban; tổ chức các lớp tập huấn về hướng dẫn công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội cho các cán bộ chuyên trách làm công tác Mặt trận cấp huyện, cấp xã...
Công tác chỉ đạo Đại hội cấp xã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chọn 03 đơn vị để chỉ đạo điểm, gồm: xã Ia Nan, huyện Đức Cơ; thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện và phường Ngô Mây, thị xã An Khê. Sau khi hoàn thành việc tổ chức Đại hội điểm, các địa phương trong tỉnh đã bắt tay vào tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với những đơn vị cấp xã còn lại và hoàn thành đại hội Mặt trận cấp cơ sở trong Quý I năm 2019 đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.
Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có 7283 vị, trong đó: Ngoài đảng 2787 vị (38,26%); Dân tộc thiểu số: 3295 vị (45,24%); Nữ 1822 vị (25,1%). Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có 671 vị, trong đó: Chủ tịch 221 vị; Phó Chủ tịch 246 vị; Ủy viên Thường trực 203 vị; Nữ 231 vị (34,42%). Dân tộc thiểu số 313 vị (46,64%); Tôn giáo 15 vị (2,23%). Trình độ chuyên môn, Đại học 196 vị (29,21%); Cao đẳng, trung cấp 307 vị (45,75%); THPT 550 vị (81,96%); THCS 118 vị (17,58%).
Đại hội điểm cấp huyện tại đơn vị Chư Păh diễn ra trong các ngày 14 và 15/3/2019. Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội điểm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo tổ chức đồng loạt tại các đơn vị còn lại và đã hoàn thành đại hội Mặt trận cấp huyện Quý II năm 2019 đảm bảo tiến độ đề ra.
Ủy ban viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện có 902 vị, trong đó: Người ngoài đảng 246 vị (27,27%); Dân tộc thiểu số 310 vị (34,36%); Tôn giáo 76 vị (8,42%); Nữ 186 vị (20,62%). Ban Thường trực có 60 vị, trong đó: Chủ tịch 17 vị; Phó Chủ tịch 27 vị; Ủy viên Thường trực 16 vị. Trình độ chuyên môn, THPT 59 vị (98,33%); Đại học 59 vị (98,33%); Cao cấp Lý luận Chính trị 37 vị (61,66%); Trung cấp 22 vị (36,66%).
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh diễn ra trong 02 ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường 2/9, số 04 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Pleiku với sự tham gia của 310 đại biểu. Đại hội diễn ra với 4 nội dung (góp ý văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII; đánh giá tổng kết nội dung văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiện kỳ 2014 - 2019, xác định phương hướng nhiệm vụ khóa X, nhiệm kỳ 2019- 2024; bầu Ủy viên ủy ban, Ban Thường trực, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024) diễn ra đúng trình tự quy định, nghiêm túc, khách quan và đã thành công tốt đẹp.
Đại hội giới thiệu, hiệp thương dân chủ lựa chọn và cử vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2024) gồm 95 vị, trong đó: Người ngoài Đảng 25 vị (26,31%); Dân tộc thiểu số 35 vị (36,84%); Tôn giáo 11 vị (11,57%); Nữ 24 vị (25,26%). Trình độ chuyên môn, Phó Giáo sư 01 vị (1,05%); tiến sỹ 03 vị (3,15%); thạc sỹ 08 vị (8,42%); đại học 50 vị (52,63%); THPT 79 vị (83,15%); THCS 16 vị (16,85%). Các vị tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam tỉnh lần này là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, được phân bổ như sau: người đứng đầu các tổ chức thành viên 31 vị; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố 17 vị; Cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc 13 vị (cơ cấu những dân tộc có số lượng đông: Kinh, Jrai, Bahnar, Tày, Thái, Nùng, Mường, Dao, Xê đăng, H’Mông, Hoa); Chức sắc, cá nhân tiêu biểu trong các tôn giáo 06 vị (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Baha’i); Đại diện các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi 06 vị; Nhân sỹ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực 14 vị; Cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 08 vị. Ban Thường trực có 08 vị (tại đại hội bầu 7 vị, khuyết 01 vị sẽ bổ sung sau), gồm: 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 03 Ủy viên. Đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 10 đại biểu, trong đó có 03 đại biểu dương nhiên, 07 đại biểu do đại hội hiệp thương cử và 02 đại biểu dự khuyết.
Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ, công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vẫn còn một số hạn chế như sau:
 Đối với cấp xã: Một số cấp ủy Đảng chưa thực sự quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do đó chất lượng cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc ở một số cơ sở chưa cao, chưa tương xứng với vai trò, vị trí của công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (nhiệm kỳ 2019 - 2024) có 550/671 tốt nghiệp THPT (đạt 81,96%) còn 18,04% chưa tốt nghiệp THPT. Số vị có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên 503/671 vị (chiếm 74,96%) còn 25,04% chưa có trình độ chuyên môn. Trình độ Lý luận chính trị: từ trung cấp trở lên có 463/671 vị (chiếm 69%), chưa qua đào tạo là 31%.
Đối với cấp huyện: Một số địa phương công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội còn chậm; công tác chuẩn bị nhân sự còn lúng túng, một số nơi chưa bố trí đủ số lượng nhân sự tham gia Ban Thường trực, việc bố trí cán bộ trong Ban Thường trực chưa đảm bảo tính kế thừa...
Từ thực tiễn của việc tổ chức Đại Hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 cần rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:
Một là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần bám sát  Thông tri số 07-TT/TU, ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019 - 2024) để tham mưu tổ chức đại hội đúng theo chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp.
Hai là, tích cực chủ động tham mưu và bám sát sự định hướng, chỉ đạo  của cấp ủy, sự quan tâm phối hợp của chính quyền và các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác Mặt trận nói chung và trong công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nói riêng.
Ba là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần xác định lộ trình về mặt thời gian hợp lý để xây dựng kế hoạch chi tiết, Đề án nhân sự, văn kiện, chương trình, kịch bản điều hành và các công tác chuẩn bị liên quan để xin chủ trương cấp ủy sau đó tiến hành phân công nhiệm vụ để chuẩn bị Đại hội một cách chu đáo, khoa học.
Bốn là, trước Đại hội nhất thiết phải tổ chức tập huấn về công tác tổ chức Đại hội các cấp một cách chi tiết, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng, đồng thời tổ chức Đại hội mẫu để các cấp làm theo, tránh những điều sai sót có thể xảy ra trong quá trình tổ chức Đại hội.
Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá những việc đã triển khai thực, những việc còn phải hoàn thành để tránh thiếu việc, sót việc, đồng thời nhất thiết phải tổ chức tổng duyệt chương trình Đại hội một cách tổng thể, chi tiết để khắc phục những sai sót nếu có.
 
Ngọc Thọ
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)