Công tác mặt trận - đoàn thể > Kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã

Kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã An Khê

15/04/2020


Thực hiện Kết luận 62- KL/TW, ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã đã chú trọng hướng dẫn các xã, phường xây dựng chương trình công tác cụ thể, thực hiện đạt kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ; cùng với việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai các văn bản của cấp trên. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, Ban công tác Mặt trận xây dựng hướng dẫn quy chế tổ chức và đánh giá hoạt động Ban công tác Mặt trận khu dân cư, tạo điều kiện tốt nhất để Ban công tác Mặt trận khu dân cư thực hiện tốt nhiệm vụ.
Phối hợp tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, xây dựng cơ chế, chính sách đem lại lợi ích chính đáng cho nhân dân trên địa bàn. Duy trì công tác giao ban tại thị xã vào ngày 10 hàng tháng đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường; thực hiện chủ trương “4 ngày làm việc ở cơ quan và 1 ngày làm việc ở cơ sở” để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng và dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, thấy rõ hơn về chức năng nhiệm vụ, góp phần giữ vững mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội đã từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả, nội dung, phương thức hoạt động thường xuyên được đổi mới, chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được nâng lên; các hình thức tập hợp nhân dân được đa dạng hóa, phát huy tính chủ động, sáng tạo của Mặt trận và các đoàn thể trong vận động quần chúng đã từng bước thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội và sự tham gia của các tổ chức và cá nhân trong các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ thị xã đến Ban công tác Mặt trận thường xuyên được kiện toàn. Kinh phí hoạt động khu dân cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được thực hiện theo quy định tại Thông tư 121/2017/TT-BTC, ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã còn được đảm bảo kinh phí 05 triệu đồng cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và 05 triệu đồng cho hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong những năm vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã chú trọng đổi mới phương thức vận động cán bộ, công chức, doanh nghiệp, LLVT đứng chân trên địa bàn ủng hộ Quỹ "vì người nghèo" thị xã với số tiền trên 2 tỷ đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đã tích cực vận động Quỹ "vì người nghèo" với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được và sự hỗ trợ từ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, xã, phường đã hỗ trợ cho người nghèo bằng nhiều hình thức như: vốn sản xuất, cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ đột xuất ốm đau, cùng các doanh nghiệp hỗ trợ cho hộ nghèo và gia đình chính sách khó khăn xây dựng 30 căn nhà với trị giá 876 triệu đồng, sửa chữa 28 căn nhà cho hộ nghèo trị giá 213 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ qua, đã hỗ trợ cho 442 lượt hộ nghèo với số tiền trên 2,2 tỷ đồng giúp các hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.
Trong công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các đoàn thể chính trị xã hội thị xã đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, như: Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào tiết kiệm xây dựng “Quỹ đồng hành cùng phụ nữ nghèo” xây dựng “Hũ gạo tình thương”, tiết kiệm 5.000đ/hội viên/tháng...; Hội Cựu chiến binh với phong trào tổ chức kết nghĩa giữa 4 chi hội Cựu chiến binh người kinh với 4 chi hội Cựu chiến binh làng đồng bào dân tộc Bahnar; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Các công trình phần việc thanh niên được tổ chức có hiệu quả cao, đã xây dựng được nhiều công trình, phần việc thanh niên. Liên đoàn Lao động thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Hội Nông dân thị xã hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư, phân bón, con giống các loại, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn…
Trong giai đoạn hiện nay, với xu thế phát triển vượt bậc của nền kinh tế tri thức, khoa học, công nghệ thì việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung vào các giải pháp sau:
Thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội muốn hoạt động đạt hiệu quả cao trước hết phải có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của cấp ủy Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên và các ban, ngành; thường xuyên bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Thứ hai, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phải phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị, đảm bảo mỗi phong trào được phát động phải tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.
Thứ ba, quan tâm xây dựng và phát huy hiệu quả vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động trên các lĩnh vực của địa phương để nâng cao hiệu quả phong trào. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến từ các phong trào, cuộc vận động, từ đó tạo sức lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
Thứ tư, sử dụng công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền, vận động và định hướng dư luận trong nhân dân. Chú trọng sơ, tổng kết các phong trào thi đua, cuộc vận động; khen thưởng, động viên kịp thời và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến.
Thứ năm, cần phải đổi mới tư duy về công tác cán bộ làm công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là cán bộ chủ chốt phải có tâm, có tầm là người năng động trong công tác cũng như trong định hướng, chỉ đạo. 
 
Ngọc Diệp
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com