Công tác mặt trận - đoàn thể > Kết quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh trong Quý II/2020

Kết quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh trong Quý II/2020

07/07/2020


Quý II/2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng khá lớn đến tình hình kinh tế, đời sống, sản xuất của nhân dân song Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở; tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác như:
Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh đến toàn thể đoàn viên, hội viên của từng đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phát huy rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp phòng, chống dịch Covid-19; chủ động, đa dạng, linh hoạt trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên các trang thông tin điện tử, fanpage, facebook, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh để tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
Việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, cổ vũ, động viên, tạo tiền đề, động lực giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; các hoạt động nhân đạo, từ thiện được triển khai sâu rộng và đúng đối tượng thụ hưởng, nhất là trong dịp phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến ngày 05/5/2020, đã tiếp nhận sự đóng góp ủng hộ của 268 tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng (trong đó 15 huyện, thị xã, thành phố chuyển về 1,4 tỷ đồng) và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Hội Liên hiệp Phụ n tỉnh: Vận động 2.000 hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; triển khai thí điểm 10 mô hình “Lò đốt rác gia đình” tại các thôn chưa có dịch vụ thu gom rác thải; Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh Gia Lai giải ngân 5,1 tỷ đồng, tổng dư nợ tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2020 là 23,6 tỷ đồng với 2.878 thành viên thông qua 326 tổ nhóm. Liên đoàn Lao động tỉnh: Tổ chức Chương trình “Chung tay vì công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn” nhân Tháng Công nhân năm 2020. Ủng hộ tiền và thực phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng và quà bằng hiện vật trị giá hơn 170 triệu đồng. Trích Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh 95 triệu đồng xây dựng, sửa chữa 03 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức nghiệm thu và bàn giao 60 nhà vệ sinh hợp chuẩn trị giá 180 triệu đồng cho 60 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện Kbang. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Các cấp bộ đoàn đã triển khai thực hiện 652 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị thực hiện hơn 2 tỷ đồng, tập trung thực hiện các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hỗ trợ các xã, làng gần đạt tiêu chí về nông thôn mới, huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các cấp bộ đoàn tổ chức các buổi tư vấn, hướng dẫn hoàn thành hồ sơ, thủ tục vốn vay ngân hàng chính sách cho các hộ thanh niên, đặc biệt hộ thanh niên nghèo, cận nghèo giúp họ tiếp cận vốn vay, sử dụng vốn vay hiệu quả. Hội Nông dân tỉnh: Phối hợp với các cấp, các ngành vận động nông dân tham gia thành lập mới 03 mô hình Nông hội, nâng tổng số nông hội toàn tỉnh lên 35 nông hội; thành lập 03 tổ hội nghề nghiệp, 01 chi hội nghề nghiệp. Phối hợp tốt với Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển chi nhánh đông Gia Lai trong công tác cho hội viên, nông dân vay vốn để phát triển sản xuất. Hội Cựu chiến binh tỉnh: Hội cựu chiến binh các huyện, thị xã, thành phố đã bám sát các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương huy động nguồn lực để giúp cựu chiến binh giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát, tạo việc làm cho hội viên, nhất là hội viên ở vùng sâu, vùng xa. Đến tháng 5 năm 2020 đã giảm được 212 hộ nghèo so với cuối năm 2019 (tỷ lệ giảm 0,66%). Hội vận động cán bộ, hội viên toàn Hội đóng góp quỹ “Nghĩa tình đồng đội” với số tiền 471,294 triệu đồng, xóa được 11 nhà dột nát; quỹ Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất - kinh doanh giỏi đạt trên 2 tỷ đồng. Hội cựu chiến binh các huyện tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ cán bộ hội phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo có đơn vị còn chậm. Công tác phát triển đoàn viên, hội viên, nâng cao hoạt động tổ chức đoàn, hội gặp khó khăn nhưng chưa có giải pháp đột phá. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân trước tình hình dịch Covid-19 và tình hình an ninh chính trị tại một số cơ sở chưa sát nên việc giải quyết các vấn đề có lúc chưa kịp thời.
Để triển khai tốt các nội dung còn lại trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí Thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị -xã hội tỉnh quan tâm những nội dung chính sau:
Một là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên, nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020.
Hai là, Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu cấp ủy cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận, trong đó có công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phối hợp nắm vững tình hình cơ sở và nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận đạt kết quả. Chủ động triển khai thực hiện tốt chương trình công tác của đơn vị đã đề ra năm 2020.
Ba là, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Bốn là, Phối hợp tham mưu cấp ủy chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến công tác của khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện các kết luận của Trung ương liên quan đến công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.
Năm là, Tăng cường sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, phát hiện và tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh mới ở cơ sở, nhất là các vấn đề nhạy cảm có liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, quyền dân chủ của nhân dân; công tác dân tộc, công tác tôn giáo... ở các thời điểm trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2824-CV/TU, ngày 04 tháng 11 năm 2019 chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình Nông hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Sổ tay tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đảm bảo kế hoạch đề ra.
Sáu là, Tiếp tục phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, đối thoại năm 2020 gắn với phát huy vai trò giám sát của từng tổ chức trong hoạt động cơ quan, đơn vị đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 138-KH/TU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Phạm Trang

|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com