Công tác dân vận chính quyền > Gia Lai nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới

Gia Lai nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới

04/05/2022


Thời gian qua, công tác dân vận nói chung và dân vận chính quyền nói riêng đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà. Trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, công tác dân vận cần được tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc phỏng vấn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng xung quanh vấn đề này.

P.V: Xin ông cho biết công tác dân vận nói chung và dân vận chính quyền nói riêng đã được Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện như thế nào?
 

- Ông VÕ THANH HÙNG: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng yêu cầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận. Trên cơ sở Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 400-QĐ/TU ngày 22-11-2021 ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 23-12-2021 về đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

 Đồng thời, Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về công tác dân vận với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện; tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 400-QĐ/TU của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh; các chương trình phối hợp giữa ban dân vận các cấp với các sở, ban, ngành, góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới.

* P.V: Vậy xin ông cho biết công tác dân vận có những chuyển biến quan trọng gì và công tác dân vận chính quyền đạt được những kết quả nổi bật nào?

- Ông VÕ THANH HÙNG: Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực, nhất là nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận được nâng lên. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khó khăn, bức xúc nảy sinh từ cơ sở, nâng cao đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức.

 

  Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 2) giúp người dân xã Kon Pne (huyện Kbang) đắp kè đập dân sinh dẫn nước về đồng ruộng. Ảnh: Minh Nguyễn
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 2) giúp người dân xã Kon Pne (huyện Kbang) đắp kè đập dân sinh dẫn nước về đồng ruộng. Ảnh: Minh Nguyễn


Các cơ quan dân cử bám sát tình hình thực tế, tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, đúng luật; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ trong các kỳ họp; từng bước nâng cao chất lượng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng chính sách, pháp luật. Công tác giám sát tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các kỳ họp thảo luận, quyết định nhiều quyết sách quan trọng về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, hỗ trợ kịp thời cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 và ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân.

Cơ quan hành chính các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện linh hoạt “mục tiêu kép” trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó chú trọng chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội và tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng như các kiến nghị của công dân. Đồng thời, tăng cường cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan tư pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp gắn với cải cách hành chính, thủ tục hành chính tư pháp, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức và người dân giám sát. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật đến các tầng lớp nhân dân thường xuyên được tăng cường; công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng, triển khai thực hiện có hiệu quả.

* P.V: Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tỉnh ta cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

- Ông VÕ THANH HÙNG: Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025). Trong bối cảnh mới, công tác dân vận nói chung, dân vận chính quyền nói riêng cần tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu với cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận, triển khai thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động. Cùng với đó, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh cần tập trung vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đó là tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng các văn bản của Đảng về công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với việc thực hiện công tác dân vận.

Tăng cường công tác dân vận của các cấp chính quyền, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng công khai, dân chủ, thân thiện và gần dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và những bức xúc của người dân. Triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số và các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động và tích cực huy động các nguồn lực để chia sẻ, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19; đồng thời, phát huy tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh; xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận.

* P.V: Xin cảm ơn ông!

|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com