Công tác dân vận chính quyền > Một số kết quả, kinh nghiệm công tác dân vận, "gắn kết hộ" của Công ty 74 (Binh đoàn 15)

Một số kết quả, kinh nghiệm công tác dân vận, "gắn kết hộ" của Công ty 74 (Binh đoàn 15)

15/09/2016


Công ty 74 (Binh đoàn 15) là một đơn vị đứng chân trên địa bàn 2 huyện biên giới Đức Cơ và Ia Grai thuộc tỉnh Gia Lai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng an ninh. 
Từ năm 2006-2016 Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức cho cán bộ, công nhân viên quốc phòng của công ty học tập, quán triệt nhằm nâng cao, nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận của Đảng, với phương châm: Công tác dân vận phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, có chất lượng và hiệu quả thiết thực, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng an ninh, coi công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị quan trọng của công ty. Đồng thời, để thực hiện công tác dân vận phải dựa vào cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn, phát huy vai trò già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để tiến hành công tác dân vận; coi cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn là chỗ dựa, là cơ sở để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Để công tác dân vận thực sự phát huy hiệu quả, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân địa phương và cán bộ chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, người lao động thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; các chủ trương của Binh đoàn, của Tỉnh, huyện về phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững an ninh biên giới, giữ vững ổn định chính trị để phát triển sản xuất một cách bền vững. Tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đơn vị. Tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tố giác tội phạm, xây dựng thôn, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, vận động đồng bào DTTS trên địa bàn xóa bỏ các hủ tục lậc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Công tác tuyên truyền vận động đã góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh biên giới, giữ vững ổn định chính trị để phát triển sản xuất một cách bền vững.
Tham gia xóa đói, giảm nghèo, giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo việc làm cho 1.541 lao động DTTS tại chỗ (chiếm 45,6% quân số toàn đơn vị) với mức lương bình quân 4,6 triệu đồng/người/tháng, có nhiều hộ đạt 7 triệu đồng/người/tháng. Điểm nhấn trong công tác dân vận của đơn vị là thực hiện có hiệu quả phương châm “Công ty gắn với huyện, xã; Đội sản xuất gắn với thôn, làng...“ và đặc biệt mô hình “Gắn kết hộ công nhân người Kinh với hộ đồng bào DTTS địa phương”. Kết quả từ năm 2006 đến nay, toàn công ty có 17 đội sản xuất kết nghĩa với 26 thôn, làng; đã tổ chức gắn kết được 908 cặp hộ gia đình công nhân người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua công tác kết nghĩa, gắn kết hộ, hộ người Kinh giúp đỡ hộ đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng khoa học-kỹ thuật vào trồng, chăm sóc, thu hoạch cây cao su, cà phê, trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Động viên hộ đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ cách làm trong lao động sản xuất cũng như xây dựng cuộc sống, xóa bỏ mặc cảm, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng. Công ty cũng đã tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại 428 thợ thu hoạch người DTTS. Đầu tư 47,245 tỷ đồng xây dựng và nâng cấp 52,416 km đường liên thôn, liên xã; hỗ trợ trên 21 tỷ đồng xây dựng các công trình dân sinh, giúp bà con địa phương phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng các khu dân cư thành điểm sáng về kinh tế-văn hóa. Tạo niềm tin cho đồng bào DTTS đối với Công ty, Binh đoàn và chính quyền địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Mô hình “Gắn kết hộ” của Công ty 74 đã trở thành điểm sáng, tiêu biểu được Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và đã được nhân rộng trong toàn quân.
Ngoài ra, Công ty còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý địa bàn xây dựng “thế trận lòng dân và an ninh nhân dân”. Làm tốt công tác xây dựng lượng cốt cán trong vùng đồng bào DTTS, qua đó vận động người DTTS địa phương nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không tin, không nghe theo lời kẻ xấu xúi dục, lôi kéo vượt biên trái phép sang Campuchia… Công ty đã có nhiều giải pháp sáng tạo, cách làm hay và đúc kết được nhiều kinh nghiệm tốt trong công tác dân vận, hoạt động kết nghĩa và “Gắn kết hộ” cũng như trong sản xuất kinh doanh, từ đó đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống dân sinh, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng địa phương an toàn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện…
Để có được những kết quả trên, trước hết Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty 74 thường xuyên quán triệt thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 26/01/2015 của Quân ủy Trung ương “về tăng cường đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 38-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh đoàn 15 “về lãnh đạo thực hiện công tác dân vận trong thời kỳ mới”. Thực hiện tốt phương châm“Công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng; hộ gia đình người kinh gắn với hộ gia đình đồng bào DTTS địa phương” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng, người lao động đơn vị nắm vững các quan điểm, nội dung công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, về hoạt động kết nghĩa, “Gắn kết hộ”. Quán triệt đến cán bộ, đảng viên, người lao động ý thức được rằng “Giúp dân là giúp mình” và thấm nhuần quan điểm đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân là nguồn sức mạnh, là động lực, là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Thực hiện công tác dân vận, “Gắn kết hộ” phải phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương; phát huy sức mạnh của các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ; phối hợp triển khai đồng bộ, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân, từng hộ gia đình.
- Phải xây dựng kế hoạch, nội dung, biện pháp cụ thể, sát thực tế, phù hợp với địa bàn dân cư và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hộ gia đình người Kinh trực tiếp giúp đỡ nhân dân và các hộ gia đình gắn kết người DTTS địa phương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng thời phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, Bí thư chi bộ và Trưởng dòng họ trong các hoạt động.
- Quan tâm công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, kèm cặp, giúp đỡ đội ngũ cán bộ người DTTS địa phương.
- Tích cực, chủ động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân và hộ gia đình người DTTS địa phương phát triển sản xuất, ổn định đời sống, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã, hội, an ninh nông thôn trên địa bàn.   
Tin tưởng rằng phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới công tác dân vận, mô hình “Gắn kết hộ” của Công ty 74 (BĐ 15) sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, và như lời đồng chí Hoàng Văn Sỹ, Giám đốc Công ty đã nói: “Muốn giữ được biên giới bình yên thì phải giữ được dân, làm cho đời sống nhân dân ổn định và phát triển, bởi dân là phên giậu giữ biên giới, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”./.
 Vũ Thị Thu, Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com