Công tác dân vận chính quyền > Phát huy hiệu quả công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh

Phát huy hiệu quả công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh

12/10/2015


Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng về công tác Dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng, những năm qua Tỉnh Gia Lai luôn xác định công tác Dân vận chính quyền là một nội dung quan trọng trong công tác dân vận của Đảng. Việc tăng cường công tác dân vận của chính quyền là nhiệm vụ mang tính chiến lược, nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước, thực hiện chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo; tiếp tục mở rộng dân chủ thông qua dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp, xây dựng và thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở; tạo được sự đồng thuận trong xã hội, phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 
Thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg, ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác dân vận”, Chương trình số 58-CTr/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1443/HK-UBND, ngày 26/4/2014 chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện công tác dân vận chính quyền với 11 nội dung cụ thể và thiết thực. Triển khai ký kết chương trình phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ về thực hiện công tác dân vận của chính quyền, đồng thời phân công Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực theo dõi, hướng dẫn công tác dân vận chính quyền. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND các cấp phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác dân vận, hiện đã có 17/17 huyện, thị, thành phố và sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh phân công cán bộ, lãnh đạo phụ trách công tác này, từ đó đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an tỉnh trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội: Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, đặc biệt là ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu nhưng tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,3%. Cơ cấu kinh tế duy trì được mức tăng trưởng ổn định; GDP bình quân đầu người đạt 30,32 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư. Hệ thống thủy lợi được nâng cấp, bảo đảm năng lực tưới tiêu, phục vụ sản xuất của nhân dân trên địa bàn. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được quan tâm phát triển với đội ngũ giáo viên được tăng cường. Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đi học tăng qua các năm, hiện 17/17 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và kiện toàn. Việc khám chữa bệnh cho nhân dân, người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm nhanh còn 13,96%; trung bình giảm từ 3 đến 4%/năm. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 11 xã đạt 19 tiêu chí, trong đó 9 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, 19 xã đạt từ 15-18 tiêu chí. Các lĩnh vực văn hoá thông tin, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao có bước phát triển, tập trung phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác tôn giáo đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng, thực hiện nhất quán các chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tâm linh của nhân dân; để các tín đồ, chức sắc tôn giáo hoạt động bình thường đúng pháp luật. Công tác vận động quần chúng tham gia giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội luôn được quan tâm, chú trọng; tích cực xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân từ tỉnh đến cơ sở; duy trì thường xuyên chế độ huấn luyện dân quân tự vệ và tấn công, truy quét các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác bảo vệ chủ quyền biên giới được giữ vững; xây dựng mối quan hệ hữu nghị láng giềng với chính quyền và nhân dân các tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia; thực hiện hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng an ninh, bảo vệ tuyến biên giới.
Về tổ chức, điều hành giải quyết tốt, kịp thời các công việc có quan hệ trực tiếp đến đời sống nhân dân: UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương. Trong đó, tập trung trên các lĩnh vực gây bức xúc trong nhân dân, gắn với hoàn thiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại, đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. UBND tỉnh đã ban hành 12 Quyết định công bố thủ tục hành chính; công bố công khai 301 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền với 99 thủ tục mới, 154 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 44 thủ tục; kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính lên cơ sở dữ liệu quốc gia. Có 100% Sở ngành, địa phương thực hiện cơ chế một cửa và một số Sở, UBND cấp huyện thực hiện cơ chế một của liên thông điện tử. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết công việc; đồng thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt quy tắc ứng xử với nhân dân. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng. Tỉnh đã thành lập hệ thống Trụ sở tiếp công dân ở cấp tỉnh và huyện, đồng thời chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập và chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Thanh tra công vụ đã phát hiện, chấn chỉnh, xử lý tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nội quy, quy chế làm việc.
Về công tác phối hợp với các cơ quan của Đảng, Mặt trân tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thực hiện công tác dân vận: Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và ở chính quyền cơ sở đã phát huy quyền làm chủ của các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chính quyền các cấp, các ngành tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Xây dựng quy chế làm việc và phối hợp trong công tác với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên từng lĩnh vực nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể đã kiểm tra, khảo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của nhân dân và kịp thời tham gia ý kiến với các cấp chính quyền trong điều hành, quản lý nhà nước. Đồng thời chính quyền các cấp cũng thường xuyên tiếp thu ý kiến của nhân dân để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước thông qua các buổi tiếp dân, tiếp xúc cử tri (bình quân hằng năm có hơn 22.000 lượt cử tri tham dự với gần 2.000 ý kiến tham gia đối với HĐND, UBND các cấp). Ngoài ra, công tác dân vận của lực lượng vũ trang trên địa bàn cũng đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt: tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy định chế độ, chính sách về tôn giáo, an ninh quốc phòng, an ninh nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông...
Bên cạnh những kết quả đạt được công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đó là: Việc quán triệt ,triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận có nơi còn chậm, chưa cụ thể hoá nội dung công việc để thực hiện. Việc xây dựng chương trình hành động không ít cơ quan, địa phương làm chưa tốt, có biểu hiện hình thức hoặc làm ghép với các nội dung khác nên hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra, đôn đốc tại một số nơi chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế vẫn còn nội dung chưa theo kịp theo yêu cầu. Công tác cải cách hành chính vẫn còn bất cập; công khai thủ tục hành chính còn chưa đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời; một bộ phận quy trình xử lý công việc còn thiếu tính minh bạch; còn tình trạng cán bộ, công chức đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân. Công tác phối hợp với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng còn thiếu tính đồng bộ, chưa phân định rõ trách nhiệm tại từng khâu công việc.
Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh thời gian tới cần tập trung một số nội dung trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, quy định, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, nhất là Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các cấp chính quyền về thực hiện công tác dân vận.
Hai là, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường thanh tra công vụ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đạo đức công vụ gắn với phòng chống quan liêu, hách dịch, tham nhũng, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.
Ba là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là khâu đột phá về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trong sạch.
Bốn là, thực hiện thanh kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi thiếu trách nhiệm, xâm hại lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân; tăng cường cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, am hiểu pháp luật, kiến thức xã hội để làm công tác tiếp dân; quan tâm giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo và những bức xúc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
Năm là, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được biết, được quyết định, được tham gia ý kiến đối với những vấn đề do pháp luật quy định.
Sáu là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác dân vận, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
 Huỳnh Văn Tâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com