Công tác dân vận chính quyền > Phát huy hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp

Phát huy hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp

13/02/2019


Công tác dân vận năm 2018 với chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm, bám sát cơ sở. Đặc biệt đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, làm thay đổi nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khối chính quyền, bước đầu tạo sự chuyển biến mới về công tác dân vận, góp phần vào sự triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2018. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp”; đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”; Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 4/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn tỉnh”. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác phối hợp, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, phát huy trách nhiệm; thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy “Hàng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở” nên từng bước nắm chắc tình hình Nhân dân, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hưởng ứng Cuộc thi Báo chí viết về gương sáng “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020 trong năm 2018 đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi.

Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai các đợt giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề về việc thực hiện các Nghị quyết, chương trình, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, những vấn đề khó khăn, vướng mắc, qua đó yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tháo gỡ kịp thời. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn được đổi mới, có phát thanh, truyền hình trực tiếp thu hút đông đảo cử tri theo dõi qua các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Công tác tiếp xúc cử tri coi trọng hiệu quả, thiết thực hơn, các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân được các đại biểu Hội đồng nhân dân phản ánh tại các kỳ họp hoặc giao trách nhiệm các ngành chức năng xem xét trả lời, giải quyết theo thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa các văn bản của Đảng bằng những chương trình, kế hoạch về công tác dân vận; chỉ đạo các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo cho các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho Nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân; tổ chức công tác tiếp công dân, phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp chính quyền trong việc đối thoại với Nhân dân…

Nhìn lại, sau một năm thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 nhiều sở, ngành đã phát huy trách nhiệm, như: Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 37-KH/BCSĐUBND - BDVTU, ngày 15/3/2018 về thực hiện Chương trình phối hợp “Năm dân vận chính quyền” 2018; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về công tác dân vận chính quyền, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” . Tổ chức kiểm tra dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở; Sở Giao thông - Vận tải với phương châm hành động: “Tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả sử dụng và giải quyết các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong giải quyết công việc…; Lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn có rất nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện “xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, xây dựng mô hình “trình diễn lúa nước”, “bếp ăn tình thương”, Chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Gắn kết hộ người kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số”, “Giao địa bàn làm công tác dân vận ở các xã đặc biệt khó khăn”, thực hiện phòng chống bão lũ, cứu hộ, cứu nạn với phương châm “ở đâu có việc khó, ở đó có Bộ đội”

Các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, nhất là 28 làng ở 26 xã của đồng bào dân tộc thiểu số đang xây dựng “Làng nông thôn mới” đang phát huy hiệu quả. Qua đó, có sự thay đổi về nhận thức hành động trong bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hướng tới sự hài lòng của người dân.

Tiếp tục xác định rõ công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Việc đổi mới công tác dân vận trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại địa bàn Tây Nguyên, các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn phải tập trung xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đây cũng là chủ đề việc “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); làm tốt các nội dung về cuộc sống của người dân, những vấn đề nảy sinh, phức tạp trong Nhân dân và công tác dân vận. Trong đó, dân vận chính quyền là trọng tâm, trọng điểm, vì các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trực tiếp thực thi các chính sách pháp luật Nhà nước, đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ có đạo đức, năng lực tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt việc quan hệ với dân, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực thi pháp luật nghiêm túc, chặt chẽ.

Cán bộ các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, có nhận thức sâu sắc và có hành động kịp thời về quan hệ với dân để tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nhất là sắp xếp bộ máy, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Thủ tục hành chính phải đơn giản, ngắn gọn, thuận lợi. Tiếp tục cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo không gian, môi trường và nghiên cứu bổ sung cơ chế để người dân tham gia, giám sát công việc của chính quyền, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân một cách tốt nhất. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản. Đảm bảo tính bền vững trong xây dựng “Làng nông thôn mới” trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
 
Lê Quang Toàn, Vụ trưởng
Trưởng cơ quan thường trực tại TP Đà Nẵng
 
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)