Công tác dân vận chính quyền > Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

15/02/2019


Trong những năm qua, công tác dân vận của Sở Giao thông vận tải đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt, công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình giải quyết các hồ sơ hành chính.

Xác định công tác cải cách hành chính là lĩnh vực quan trọng và là nhiệm vụ trọng tâm then chốt trong việc thực hiện, triển khai nhiệm vụ của ngành, cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, công tác cải cách thủ tục hành chính được đánh giá là khâu đột phá trong quá trình cải cách hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính công và công tác chỉ đạo trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

Với phương châm hành độngTiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, trong thời gian qua, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính, Sở đã chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó là việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, nâng cao hiệu quả sử dụng và giải quyết các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong giải quyết công việc là các giải pháp hiệu quả mang lại kết quả cải cách hành chính của Sở. Đặc biệt, trong thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Sở đã có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng phục vụ, làm hài lòng các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện TTHC (thủ tục hành chính) tại Sở, tiết kiệm chi phí tuân thủ trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, qua đó, đã tạo được sự đồng thuận người dân, các bộ ngành Trung ương đối với công tác giải quyết TTHC của Sở.

Hàng năm, Sở tiếp nhận và trả kết quả bình quân trên 50.000 hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính; hàng ngày, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công chức một cửa tiếp nhận và trả kết quả gần 100 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong khi đó, chỉ có 01 công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhân lực tại các phòng chuyên môn liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của người dân và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính, Sở đã chỉ đạo trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết đúng và vượt thời gian Sở đã đề ra.

Trong năm 2018, 100% hồ sơ giải quyết TTHC của người dân đã được tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn, không có hồ sơ giải quyết bị tồn đọng hoặc bị trễ hẹn; tất cả các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính liên quan của Sở đều được công khai, minh bạch và có thể tra cứu trạng thái trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Sở. Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/ 02/ 2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực vận tải đường bộ, Sở chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. Cụ thể, triển khai, công khai 16 thủ tục hành chính về vận tải được giải quyết trong ngày; đối với thủ tục hành chính cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX), Sở đã thực hiện cấp, đổi chỉ sau 2 giờ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Kết quả, trong năm 2018, Sở đã thụ lý và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày 5.522 hồ sơ, trong đó 2.278 hồ sơ thuộc lĩnh vực vận tải và 3.635 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe (giảm thời gian giải quyết TTHC từ 2 đến 3 ngày so với thời gian quy định); thực hiện cấp mới GPLX sau khi sát hạch 2 giờ 12.859 hồ sơ  (theo quy định 10 ngày mới được cấp GPLX khi  học viên trúng tuyển kỳ sát hạch) đã tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của người dân. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân được nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà, Sở đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Gia Lai, bố trí nhân viên Bưu điện làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở để phục vụ việc chuyển hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích khi người dân và doanh nghiệp có nhu cầu (Năm 2018: chuyển, phát 2.449 kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến nhà cho người dân).

Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, Sở đã tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua mạng, tổ chức thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Sở việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đồng thời gửi văn bản tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố nhằm thông tin đến các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tiếp cận và sử dụng, qua đó đã tiếp nhận và giải quyết là 3.244 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Ngoài ra, Sở cũng đã phối hợp Bưu điện tỉnh, đã đến xã Ia Băng huyện Đăk Đoa tỉnh để cấp đổi Giấy phép lái xe cho người dân. Kết quả Sở đã tiếp nhận 157 hồ sơ và đã in, trả trực tiếp Giấy phép lái xe sau 2 giờ tại xã trả cho người dân. Đây là một trong những điểm nhấn về cải cách hành chính của Sở nhằm tạo mọi thuận lợi nhất cho người dân. Qua đó, đã được nhân dân đánh giá cao việc triển khai mô hình này tại các điểm vùng sâu,  vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đột phá trong công tác cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến người dân bằng các giải pháp khác nhau, đa dạng hình thức để người dân lựa chọn trong quá trình nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính như: Sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, qua đường bưu chính; Bộ phận một cửa; phối hợp các điểm tiếp nhận trên địa bàn các huyện, thị xã và vùng sâu, vùng xa...đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận với công tác giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, Sở thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, thông tin số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử của Sở và các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, đã tạo cơ chế giám sát việc giải quyết hồ sơ hành chính được thực hiện ngày càng hiệu quả với sự tham gia giám sát của người dân, tổ chức, doanh nghiệp… qua đó, nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đã được nâng lên, với vai trò trực tiếp chỉ đạo và kiểm soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị.

Kết quả công tác cải cách hành chính của Sở đã được tỉnh đánh giá cao, qua công tác đánh giá, chấm điểm theo Bộ chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, năm 2018, Sở tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2/20 sở, ban, ngành. Có thể thấy, với việc triển khai nhiều giải pháp quan trọng, mang tính đột phá trong thời gian qua, Sở đã không ngừng đổi mới trong cải cách, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Với kết quả đã đạt được trong việc thực hiện cải cách hành chính, trong thời gian tới, Sở tiếp tục duy trì và đề ra các giải pháp phù hợp với yêu cầu quản lý để phấn đấu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính, tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu đơn giản hóa các thủ tục hành chính và cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí tuân thủ đối với trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính của người dân.
         
- Tăng cường công khai, minh bạch, chính xác các thông tin về thủ tục hành chính; làm tốt công tác hướng dẫn thủ tục cho cá nhân, tổ chức để hạn chế đến mức thấp nhất việc bổ sung hồ sơ nhiều lần; đảm bảo trả kết quả đúng hạn;
         
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, duy trì các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia cơ chế một cửa Quốc gia, theo nguyên tắc vừa đảm bảo hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí.
         
- Tổ chức có hiệu quả công tác khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính.
         
- Xây dựng kế hoạch triển khai hội nghị chung tay cải cách hành chính bằng hình thức trực tuyến qua mạng với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
         
- Nhân rộng mô hình đổi Giấy phép lái xe cho người dân tại địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho người dân tại các khu vực này.
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)