Công tác dân vận chính quyền > Thanh tra tỉnh "Dân vận khéo" để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra tỉnh "Dân vận khéo" để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

09/09/2018


 Giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được coi là lĩnh vực đầy khó khăn, vất vả đối với lãnh đạo chính quyền nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Thời gian qua các cấp, các ngành trong tỉnh đã đặc biệt quan tâm nhờ đó công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giải quyết các vụ việc được nâng cao, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Nhận thức được tầm quan trọng về công tác dân vận, Thanh tra tỉnh đã phân công 01 Phó Chánh Thanh tra phụ trách và 01 công chức theo dõi công tác dân vận của cơ quan. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ; các buổi họp, hội nghị và các buổi đọc báo buổi sáng của cơ quan cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đã thường xuyên chỉ đạo, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công tác dân vận nhằm xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có chất lượng, hiệu quả; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân góp phần thực hiện hiệu quả về công tác dân vận.
    Thường xuyên quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, văn hóa công sở theo đúng quy định số 44/QĐ-TTr ngày 26/5/2005 của Thanh tra tỉnh quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Gia Lai; trong tiếp xúc, đối thoại với công dân, tổ chức luôn giữ thái độ tôn trọng, đúng mực; tuyệt đối không gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Quyết định số 58/QĐ-TTr ngày 7/8/2008 về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ Thanh tra. Thực hiện văn bản số 1805/UBND tỉnh, ngày 16/8/2018, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 340/KH-TTr ngày 18/8/2018 về thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2018. Bên cạnh đó chú trọng và tạo điều kiện cho công chức tại các phòng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến nhân dân tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, công tác dân vận,… để nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực thực tiễn và kỹ năng công tác vận động quần chúng nhân dân. Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, nhằm phát hiện và đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời những quy định chồng chéo, không phù hợp, gây phiền hà cho tổ chức, công dân.
     Từ đầu năm 2018 đến nay, tại trụ sở cơ quan không có người dân nào đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; lãnh đạo Thanh tra tỉnh tham gia đầy đủ việc tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh theo Thông báo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Về công tác tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị: Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận và xử lý đúng quy định 48 đơn (23 khiếu nại, 08 tố cáo, 17 kiến nghị, phản ánh) không thuộc thẩm quyền giải quyết. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh giao xác minh, giải quyết 16 đơn (16 vụ việc) (14 đơn khiếu nại, 02 tố cáo), đã kiểm tra, xác minh và báo cáo kết quả gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, đạt 100%. Trong quá trình giải quyết khiếu nại nếu cần phải đối thoại thì các đoàn kiểm tra, xác minh đơn đều tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc đối thoại được tiến hành công khai, dân chủ đúng quy định của Luật Khiếu nại. Vì thế nhiều vụ việc phức tạp, đông người liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, giao đất dịch vụ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...được tập trung giải quyết dứt điểm theo đúng quy trình. 
 
       Ngoài ra, với vai trò là cơ quan Thường trực của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh, đã tham mưu, đề xuất và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết 11 vụ khiếu nại, còn 01 vụ đang kiểm tra, rà soát. Công tác tổ chức đối thoại để giải quyết KNTC được chú trọng, đã tổ chức tiếp hàng nghìn lượt công dân đến các cơ quan chức năng để KNTC, phản ánh, kiến nghị. Người đứng đầu của một số cơ quan đơn vị đã trực tiếp đối thoại với công dân, qua đó, nắm bắt được tình hình, nguyên nhân KNTC và xem xét, giải quyết các vụ việc làm giảm sự bức xúc của công dân, hạn chế được số lượng đơn KNTC phát sinh, vượt cấp, giảm thiểu các tranh chấp do sự thiếu hiểu biết về pháp luật gây ra. Nhờ đó việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật được thực thi.
        Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 202/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Trên cơ sở đó, ngày 25/6/208, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1366/UBND-BTCD về việc triển khai thực hiện Thông báo số 202/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Trên tinh thần đó, Thanh tra tỉnh đã tăng cường quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về công tác khiếu nại, tố cáo.
        Xác định để thực hiện tốt công tác dân vận trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh luôn chú trọng đến tổ chức tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết KNTC. Bên cạnh đó thường xuyên tăng cường công tác vận động, thuyết phục nhân dân kết hợp tuyên truyền phổ biến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai, Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và các chính sách có liên quan. Từ đó, hạn chế xảy ra tình trạng công dân khiếu nại kéo dài, vượt cấp, tập trung đông người đến Trụ sở Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung ương, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước…Đảng viên, công chức, viên chức khi tiếp công dân luôn có thái độ đúng mực, luôn tôn trọng, lắng nghe, tiếp nhận đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đồng thời, vận động, giải thích cho công dân am hiểu pháp luật và xem xét lại nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh. Luôn hướng dẫn cho công dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật; hướng dẫn công dân KNTC, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết; không để KNTC vượt cấp, đông người lên các cơ quan Trung ương.
        Để làm tốt công tác thẩm tra, xác minh và giải quyết KNTC của công dân, tất cả đảng viên, công chức, viên chức Ngành Thanh tra thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, quan điểm của Đảng và Bác Hồ về công tác dân vận trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân. Đó là luôn luôn gần dân, tin dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân và học dân; chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của dân. Dựa vào lực lượng và trí tuệ của dân để giải quyết những vấn đề bức xúc, vướng mắc trong nội bộ nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Công khai, dân chủ là cách làm dân vận có hiệu quả trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Dân phải được làm chủ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được thực hiện nhuần nhuyễn, tổng hợp những phương pháp "Dân vận khéo" trong: vận động, thuyết phục và đối thoại với công dân để quá trình thẩm tra, xác minh đơn thư KNTC đạt hiệu quả và đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết KNTC của công dân đúng quy định pháp luật.
        Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh luôn xây dựng đội ngũ công chức “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, liêm chính”; bố trí công chức có trình độ chuyên môn, có đạo đức công vụ, có tinh thần trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp tại bộ phận “một cửa” để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tận tình, đúng pháp luật, giảm sự đi lại của nhân dân…
      Thường xuyên tổ chức thực hiện gắn kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chi bộ lãnh đạo chính quyền tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương và địa phương về công tác dân vận để các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng đi vào cuộc sống. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm những hành vi xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân…
        Đối với các vụ việc có ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành cũng luôn triển khai và thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở kết quả rà soát, đối với các vụ việc đã giải quyết hợp lý, hợp tình sẽ phối hợp với các cơ quan, ban, ngành kiểm tra thống nhất công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc chấm dứt xem xét giải quyết; đối với các vụ việc thấy cần xem xét lại thì thành lập đoàn kiểm tra, rà soát để giải quyết dứt điểm.
Để có được kết quả đó, ngoài việc duy trì công tác tiếp dân của lãnh đạo cơ quan và cán bộ được phân công, phải thường xuyên đi sâu, đi sát để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; linh hoạt trong mọi tình huống, vụ việc xảy ra, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn.
 
Phương Anh
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)