Công tác tôn giáo > Củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

02/09/2022


“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết-Thành công, thành công, đại thành công” là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán trong tư duy lý luận cũng như trong hoạt động thực tiễn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là một trong những nhân tố quyết định trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, gắn liền với những thắng lợi vẻ vang của dân tộc, của đất nước và địa phương qua các thời kỳ cách mạng.
Đoàn kết để giành độc lập, tự do

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Đảng chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình nếu biết tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận Dân tộc thống nhất rộng rãi chống kẻ thù chung và xây dựng đất nước”. Ngay từ khi Đảng ra đời, Người đã tập trung xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất để quy tụ mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Nói về sức mạnh đại đoàn kết, ông Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-trao đổi: “Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tại Gia Lai có tổ chức Thanh niên yêu nước ở thị xã Pleiku, thị trấn An Khê và Cheo Reo. Mặt trận Việt Minh tỉnh được thành lập sau khởi nghĩa tháng 8-1945. Sau đó, cùng với Mặt trận Liên Việt tập hợp, giáo dục, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh để tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chính sách dân tộc của Đảng, của Mặt trận Việt Minh mà nội dung cơ bản là “Đoàn kết-Bình đẳng-Tương trợ” được Mặt trận giáo dục, hướng dẫn thực hiện, được đồng bào các dân tộc tiếp nhận và hoan nghênh. Trong kháng chiến chống Pháp, tổ chức Mặt trận ở Gia Lai chỉ thành lập ở cấp tỉnh và một số huyện, xã ở vùng căn cứ, có nơi dưới tên gọi “Hội đánh Tây”. Tuy vậy, ảnh hưởng của Việt Minh thì rất rộng. Nhân dân các dân tộc ai được tham gia các tổ chức Việt Minh đều rất tự hào, Việt Minh trở thành biểu tượng của đại đoàn kết dân tộc”.

Cũng theo ông Ngô Thành: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Nhân dân các dân tộc Gia Lai đã vùng dậy chống thực dân xâm lược, góp phần cùng đồng bào cả nước làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa-Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Ở Gia Lai, chỉ trong vòng hơn 1 tuần, cuộc nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền của Nhân dân trong toàn tỉnh đã thắng lợi.  
 

Khắc sâu lời dạy của Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc thiểu số Gia Lai đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, cùng Nhân dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp thắng lợi và tiếp tục tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, đánh đuổi giặc Mỹ và tay sai. Tại Gia Lai, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trở thành yếu tố quan trọng làm nên những chiến công vang dội, góp phần cùng cả nước hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà vào mùa xuân đại thắng năm 1975.

Quyết tâm xây dựng quê hương

Sau ngày đất nước thống nhất, đồng bào các dân tộc tỉnh nhà phát huy truyền thống tự lực tự cường, từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, thi đua lao động sản xuất để xóa đói giảm nghèo, cảnh giác và đấu tranh với các thế lực thù địch, đảm bảo quốc phòng-an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, Đảng bộ tỉnh tiếp tục vận dụng tư tưởng đại đoàn kết, trong đó tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; chú trọng giáo dục tư tưởng, chính trị gắn với chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho Nhân dân, chăm lo phát triển cán bộ, đảng viên, cốt cán người địa phương. Đồng thời đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường học, trạm y tế... nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh từ chỗ kế thừa và phát huy bài học sức mạnh đại đoàn kết, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới, nhanh chóng nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thử thách và đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố, góp phần ngăn chặn các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để phá hoại khối đại đoàn kết, gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phát huy vai trò của dòng họ, người tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng dân cư trong vận động người dân tham gia.

Trải theo thời gian, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc càng được củng cố và phát huy. Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm: Thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong đoàn kết các giai tầng xã hội. Tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng cốt cán, người có uy tín và tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức. Chú trọng phát huy dân chủ ở cơ sở, quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Cảnh giác đấu tranh làm thất bại âm mưu các thế lực thù địch. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.          
 
 
Nguồn Báo Gia Lai, ngày 02/9/2022
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com