Công tác tôn giáo > Một số vấn đề đặt ra đối với công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số hi

Một số vấn đề đặt ra đối với công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay

16/11/2023


Những năm qua, các chương trình, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bộ mặt nông thôn, vùng sâu, vùng xa ngày càng khang trang; sinh hoạt, tập quán của người dân từng bước được thay đổi theo hướng văn minh, các hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì và phát huy. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn những khó khăn, thách thức và những vấn đề đặt ra cần quan tâm.
Gia Lai là tỉnh miền núi có diện tích lớn thứ hai cả nước (trên 15.510 km2), dân số 1.513.847 người, với 44 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 46,23%, chủ yếu là dân tộc Jrai và Bahnar. So với cuối năm 2015, theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thì đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng thêm 10 dân tộc thiểu số. Hiện nay, toàn tỉnh có 176/220 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bao gồm: 104 xã, phường, thị trấn khu vực I (89 thôn đặc biệt khó khăn), 29 xã khu vực II (105 thôn đặc biệt khó khăn), 43 xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn).
Tài nguyên thiên nhiên của tỉnh phong phú và đa dạng, có tiềm năng lớn để phát triển các ngành lâm nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, công nghiệp chế biến, du lịch. Tuy nhiên, Gia Lai còn bị ảnh hưởng của điều kiện địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa, nhiều huyện, xã có địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, phân tán. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh chưa được đầu tư đồng bộ; nhiều tuyến đường đã hư hỏng, xuống cấp, giao thông đi lại còn khó khăn, chưa có tính liên kết vùng và khu vực.
Vấn đề giảm nghèo đạt mục tiêu đề ra nhưng vẫn là một thách thức lớn, nhất là giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh còn 31.502 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, chiếm tỷ lệ 8,11% tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh; trong đó có 28.173 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 17,05% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Tổng số hộ cận nghèo là 35.749 hộ, chiếm tỷ lệ 9,21% tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh; trong đó có 27.876 hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số; chiếm tỷ lệ 16,87% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh.
Tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt vẫn còn xảy ra, cuộc sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư, chưa ổn định, hạn hán, bão lũ xảy ra hằng năm đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.
Trình độ dân trí, phương thức sản xuất của một số người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn hạn chế; kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển còn chậm, các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; phần lớn người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh; chất lượng của nhiều loại nông sản còn thấp, giá cả bấp bênh, sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, việc hợp tác và sản xuất tập trung còn hạn chế.
 Trong sinh hoạt và đời sống, đồng bào dân tộc thiểu số còn tồn tại nhiều phong tục, tập quán lạc hậu, như: Nạn tảo hôn, tình trạng kết hôn cận huyết thống vẫn còn xảy ra (tỷ lệ tảo hôn của người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện vẫn còn ở mức cao, từ tháng 1/2021 đến tháng 5/2023 toàn tỉnh có 2.224 cặp tảo hôn, trong đó có 2.185 cặp là người DTTS).
 Tình trạng thiếu việc làm của thanh niên đang là vấn đề lớn: Một bộ phận lao động người dân tộc thiểu số đã rời quê đi tìm kiếm việc làm ở các địa phương khác. Do thiếu hiểu biết và kỹ năng sống nên dẫn đến xảy ra nhiều hệ lụy, rất cần được chính quyền các cấp quan tâm, giúp đỡ.
Sự chống phá thường xuyên và quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động: Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện những âm mưu, thủ đoạn chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ, chúng lợi dụng vấn đề “tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền" để chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, chia rẽ giữa đồng bào các dân tộc với Đảng và Nhà nước. Lợi dụng đời sống, nhận thức của một số đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, từ đó lôi kéo, dụ dỗ vượt biên trái phép sang Campuchia, Thái Lan.
Từ thực tiễn trên đặt ra trong tình hình hiện nay cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các chính sách dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phát huy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thiết nghĩ cần thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác dân tộc, công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số; trên cơ sở đó có giải pháp xử lý phù hợp. Các cơ quan thông tin đại chúng, chủ động định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước.
Hai là, tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc theo hướng thiết thực, cụ thể, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, hỗ trợ đồng bào các dân tộc phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
Ba là, thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, thường xuyên đi cơ sở, thực hiện phong cách: "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin".
Bốn là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số bám sát cuộc sống người dân; tổ chức các hoạt động để hướng dẫn đồng bào các dân tộc thiểu số đổi mới tập quán sản xuất, phát triển kinh tế hàng hóa, vươn lên giảm nghèo bền vững. Phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước của thôn, làng để xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ, văn minh phù hợp với từng địa phương, cơ sở./.


 
Đình Thoại
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com