Công tác mặt trận - đoàn thể > Công tác phối hợp giữa Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai với Hội Nông dân trong việc thực hiệ

Công tác phối hợp giữa Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai với Hội Nông dân trong việc thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

23/12/2023


Thực hiện các chủ trương của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, với phương châm hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, phương thức cho vay ủy thác một số nội dung công việc thông qua các tổ chức chính trị - xã hội.
Trong những năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh, nhất là Hội Nông dân làm tốt công tác cho vay ưu đãi, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống đối với đoàn viên, hội viên, qua đó đã tập trung được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cho công cuộc giảm nghèo, từng bước công khai hoạt động Ngân hàng, xã hội hoá công tác tín dụng. Thông qua nguồn vốn vay đã giúp hội viên có nguồn vốn để đầu tư sản xuất, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, cùng nhau hướng dẫn trao đổi kinh nghiệm làm ăn, thu hút được đông đảo hội viên nông dân tham gia vào tổ chức Hội.
Những Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm & vay vốn, Ban chấp hành Hội Nông dân cấp xã, huyện là cánh tay vươn dài của chính sách tín dụng ưu đãi, cùng hiểu và thông cảm hơn với hội viên nghèo để từ đó nâng cao nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, giúp cho Hội Nông dân có điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách. Nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chương trình kế hoạch hàng năm; các cấp Hội nông dân trong toàn tỉnh đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội, thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi đã góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Đến nay, toàn tỉnh có 100% Hội Nông dân các cấp ký văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội. Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách xã hội, công tác cho vay được bình xét công khai, minh bạch, đúng đối tượng; chú trọng mở rộng tín dụng, nâng cao dư nợ và chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ Tiết kiệm & vay vốn, đến nay có 97% Tiết kiệm & vay vốn do Hội Nông dân quản lý xếp loại tốt, không có Tổ Tiết kiệm & vay vốn xếp loại yếu; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, quán triệt, giao chỉ tiêu thi đua cho Hội nông dân các huyện/thị xã/thành phố trong triển khai các nội dung nhiệm vụ nhận ủy thác; tham mưu, đề xuất các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các giải pháp chuyển đổi cơ cấu câu trồng, con vật nuôi, lồng ghép vốn vay với các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần tích cực hạn chế tín dụng đen tại nông thôn; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội triển khai thực hiện tốt hoạt động tại 220 Điểm giao dịch xã và xây dựng được mạng lưới với 1.025 Tổ Tiết kiệm & vay vốn tại 100% các thôn, làng, tổ dân phố, với cách thức “giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã” có sự giám sát của chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội, kịp thời đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi đến với các đối tượng thụ hưởng, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đến 31/5/2023, dư nợ các chương trình tín dụng chính sách do Hội Nông dân nhận ủy thác đạt 1.920 tỷ đồng, với trên 15 chương trình tín dụng đang triển khai, chiếm 30,4% dư nợ ủy thác trên địa bàn tỉnh, tăng 558 tỷ đồng so với năm 2017, với 46.252 hộ còn dư nợ, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 9%/năm. Tỷ lệ nợ quá hạn duy trì ở mức 0,08%. Các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người đồng bào dân tộc thiểu số, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, thay đổi phương thức canh tác: chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún dần sang sản xuất hàng hóa; từ kinh tế hộ đơn lẻ sang hợp tác, liên kết; từ sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống dần sang ứng dụng khoa học công nghệ... vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Vốn tín dụng chính sách do Hội Nông dân nhận ủy thác trong 05 năm qua đã giúp cho 80.480 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó: giúp cho 37.480 lượt hộ nghèo, cận nghèo vượt qua ngưỡng nghèo; giúp trên 1.220 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; góp phần tạo việc làm, duy trì và ổn định việc làm cho trên 9.280 lao động; xây dựng trên 37.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giúp trên 13.400 hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn có vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh…
Để nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay, thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau đây:
Một là, phối hợp triển khai thực hiện thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, gắn với việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 994/KH-UBND ngày 28/04/2023 của UBND tỉnh thực hiện Nghị Quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Hai là, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, cụ thể giữa Hội Nông dân và NHCSXH, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các nội dung theo hợp đồng ủy thác. Hàng năm, xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp nhận và quản lý nguồn vốn ủy thác, tập trung huy động các nguồn lực đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Ba là, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình vay vốn làm ăn hiệu quả trong Hội viên nông dân; tổ chức trao đổi học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế giữa các địa phương, nhất là các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,…thực hiện lồng ghép, gắn kết giữa việc cho vay vốn với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm và các chương trình dự án khác nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từng bước cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bốn là, phát huy vai trò của Hội Nông dân, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác bình xét cho vay, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng; thường xuyên rà soát, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ TK&VV do Hội quản lý, kịp thời thay thế, kiện toàn các Tổ trưởng TK&VV yếu kém; nâng cao chất lượng hoạt động Giao dịch xã; phối hợp tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của Hội cấp trên đối với cấp dưới, đối với Tổ TK&VV; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, nhất là kiểm tra sau cho vay trong vòng 30 ngày, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.
Năm là, hàng năm phối hợp thực hiện tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động ủy thác của từng đơn vị xã, phường, thị trấn để có chính sách động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý vốn tín dụng chính sách và bàn biện pháp tháo gở những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay.


 
Kiều Trang
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com