Công tác mặt trận - đoàn thể > Gia Lai: Đại hội Công đoàn cơ sở hoàn thành trước ngày 31-5-2023

Gia Lai: Đại hội Công đoàn cơ sở hoàn thành trước ngày 31-5-2023

04/04/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Thông tri lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028).
Để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028) đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); Chương trình số 24-CTr/TU, ngày 7-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới gắn với Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17-1-2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.
 
Quan tâm phát triển đảng viên từ tổ chức công đoàn; tạo điều kiện để Công đoàn các cấp đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, kiện toàn, củng cố tổ chức vững mạnh, nhất là phát triển tổ chức, đoàn viên trong doanh nghiệp tư nhân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân về vị trí, vai trò, sự cống hiến của công nhân, người lao động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của các cấp Công đoàn và địa phương. Báo cáo chính trị trình đại hội cần phản ánh đúng thực trạng phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn 5 năm qua; khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm. Việc dự báo tình hình, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nhân, công đoàn; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn các cấp; nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, phòng-chống thiên tai, dịch bệnh, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác đối ngoại Nhân dân. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Lãnh đạo thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Công đoàn các cấp đúng quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhân sự tham gia ban chấp hành Công đoàn khóa mới phải đảm bảo điều kiện, tiêu kế thừa chuẩn, năng lực, uy tín, có số lượng, cơ cấu hợp lý, đúng nguyên tắc, có sự kế thừa và phát triển. Quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ Công đoàn các cấp, cán bộ Công đoàn chuyên trách không đủ thời gian tái cử. Cấp ủy chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các ban, ngành cùng cấp tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn; đồng thời, quan tâm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn các cấp chuẩn bị, tổ chức đại hội đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoản Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội; chỉ đạo Công đoàn các cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua sôi nổi, đăng ký công trình, sản phẩm thiết thực chào mừng đại hội; chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, người lao động.

Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả; lựa chọn hình thức tổ chức đại hội phù hợp với tình hình của từng ngành, địa phương, đơn vị và diễn biến dịch Covid-19.

Thời gian đại hội Công đoàn cơ sở hoàn thành trước ngày 31-5-2023; Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước ngày 31-7-2023; Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI hoàn thành trước ngày 31-10-2023.
 
 
Nguồn Báo Gia Lai, ngày 02/4/2022
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com