Công tác mặt trận - đoàn thể > Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, cơ quan dân cử trên địa bàn tỉnh

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, cơ quan dân cử trên địa bàn tỉnh

20/10/2023


Đảng ta luôn xác định “Công tác cán bộ nữ là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng” và được cụ thể hóa bằng Luật Bình đẳng giới và nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước đối với công tác cán bộ nữ, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra mục tiêu đến năm 2030: “Phải có cán bộ nữ trong cơ cấu ban thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tỉ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20-25%. Tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đạt trên 35%”. Ở những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số phải có cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân cư.
Đối với tỉnh Gia Lai, công tác cán bộ nữ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 32-CT/TU, ngày 13/2/2008 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch 124-KH/TU, ngày 05/4/2018 về thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 742/QĐ-UBND, ngày 07/10/2016 về công tác bình đẳng giới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo ở các sở, ban, ngành, địa phương ngày càng tăng. Trong nhiệm kỳ qua, cấp tỉnh: 8/55 cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, chiếm 14,55% (tăng 3,65% so với nhiệm kỳ trước); 1/14 cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ (chiếm 7,14%); nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: 23/80 (chiếm 28,75%. Cấp huyện: 107/641 cán bộ nữ tham gia cấp ủy (chiếm 16,69%,); nữ đại biểu Hội đồng nhân dân 27,56% (tăng 3,79%). Cấp cơ sở: 598/2.678 cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chiếm 22,33% (tăng 8,38%); nữ đại biểu Hội đồng nhân dân: 1.595/5.985, chiếm 26,64% (tăng 6,46%). Cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh 11 chị, cấp huyện 03 chị; cấp xã 60 chị. Hiện có 5 cán bộ nữ có trình độ tiến sỹ, 393 cán bộ nữ có trình độ thạc sỹ. Trong công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, cấp tỉnh số cán bộ nữ được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành là 28/121, chiếm 23,14%; Ủy viên Ban Thường vụ 4/25, chiếm 16%; Phó Bí thư Tỉnh ủy 1/9, chiếm 11,1%; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 3/16, chiếm 18,75%; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 2/9, chiếm 22,2%. Cấp huyện, số cán bộ nữ được quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ 73/304, chiếm 24,01%; Bí thư 3/49, chiếm 6,12%; Phó Bí thư 17/81, chiếm 20,98%; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 7/54, chiếm 12,96%; Chủ tịch Hội đồng nhân dân 7/48, chiếm 14,58%; Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân 29/106 chiếm 27,35%; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 29/95, chiếm 30,52%.
Nhìn chung, ở các chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp tỉnh đến cấp xã đều có cán bộ nữ. Trong quá tình công tác, các chị nữ lãnh đạo, quản lý luôn nỗ lực, phấn đấu vượt qua những khó khăn, định kiến; không ngừng học tập, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước; tận tâm với công việc, tự khẳng định mình, phát huy trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực quản lý, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy được lợi thế về giới trong thực hiện công việc như sự tỷ mỉ, chỉnh chu, khả năng mềm dẻo, uyển chuyển trong giải quyết, xử lý công việc. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã có sự quan tâm tới công tác cán bộ nữ. Đây chính là cơ hội rất lớn đối với cán bộ nữ của tỉnh để khẳng định mình và được thể hiện khả năng và năng lực của mình trong thời gian tới.
  Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, các cấp hội trên địa bàn tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chính sách liên quan đến công tác phụ nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng nhằm đảm bảo các mục tiêu về bình đẳng giới, tăng tỷ lệ nữ tham gia vào lĩnh vực chính trị, quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Đảng đoàn hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ chính trị. Bên cạnh đó, các cấp hội đã tập trung bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ Hội đủ năng lực, trình độ, kỹ năng công tác để giới thiệu nhân sự cho các cấp ủy đảng xem xét, bố trí, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức 43 lớp tập huấn cho 3.259 lượt cán bộ Hội tham gia; đồng thời, đề xuất với cấp ủy địa phương tạo điều kiện cho cán bộ Hội tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, các lớp bồi dưỡng về quản lý nhà nước, lý luận chính trị cho cán bộ Hội. Kết quả, cấp tỉnh có 19/20 chị đạt chuẩn chức danh, 69/74 chị cán bộ cấp huyện và 188/222 chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã đạt chuẩn chức danh về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Hiện có 209 cán bộ Hội là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp, 242 cán bộ Hội là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.


 
Trần Nhi
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com