Công tác dân vận chính quyền > Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc chuyển đổi số, cải cách hành chính phục vụ người lao

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc chuyển đổi số, cải cách hành chính phục vụ người lao động

10/11/2023


Chuyển đổi số là một trong các nhiệm vụ quan trọng được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu của sự phát triển; công cuộc chuyển đổi số phục vụ thiết thực, hiệu quả vào việc điều hành hoạt động của các cấp công đoàn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động trong tỉnh và đem lại những hiệu quả nhất định.
Với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, ngành Bảo hiểm xã hội tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt, triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện “hệ sinh thái Bảo hiểm xã hội 4.0”. Chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu để đáp ứng nhu cầu thụ hưởng chính sách của người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, thuận lợi. Trong những năm qua, Ngành Bảo hiểm xã hội đã quyết tâm đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin của Ngành theo định hướng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm của hơn 98 triệu dân tương ứng với gần 27 triệu hộ gia đình; kết nối, đồng bộ hóa dữ liệu, thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có hơn 37 triệu công dân được xác thực số định danh cá nhân; triển khai thành công ứng dụng VssID - BHXH số; kết nối, trao đổi, dữ liệu với Tổng cục Thuế, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; kết nối với 05 ngân hàng thương mại để thực hiện thanh toán thu, chi điện tử; liên thông dữ liệu với hơn 12 nghìn cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc … qua đó thúc đẩy hiện đại hóa Ngành Bảo hiểm xã hội và góp phần tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia.
Đến nay, số thủ tục hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hội đã được cắt giảm còn 25 thủ tục so với 115 thủ tục hành chính năm 2015, đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho tất cả các thủ tục hành chính của Ngành. Việc tất cả các thủ tục hành chính của Ngành được thực hiện trên không gian số, giúp giảm thiểu tối đa thời gian, tiết kiệm chi phí cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động khi thực hiện giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội, đồng thời dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, kiểm tra đối chiếu dữ liệu tham gia, thụ hưởng chính sách, nâng cao tính minh bạch của thông tin.
Tại tỉnh Gia Lai, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy mạnh việc triển khai đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội trên Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số với hơn 164 ngàn lượt đăng ký. Phối hợp với Công an cập nhật, đồng bộ, xác thực thông tin của 1.067.137 người giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt tỷ lệ trên 91%. Phối hợp với Sở Y tế triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng hình ảnh thẻ trên ứng dụng VssID - BHXH số và căn cước công dân gắn chip để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 100% cơ sở khám chữa bệnh, qua đó giảm thời gian và thủ tục, giấy tờ khi đi khám chữa bệnh.
Chuyển đổi số là lĩnh vực mới đòi hỏi vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức. Để đạt được mục tiêu đó, mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức của Bảo hiểm xã hội tỉnh cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và nâng cao nhận thức toàn diện cũng như kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị. Ban Chấp hành Công đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu, phối hợp với thủ trưởng cơ quan tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ, sử dụng thành thạo công nghệ, đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ của ngành cũng như hàng năm tham gia các phong trào thi đua tăng tỷ lệ cài đặt ứng dụng VssID; tăng cường giao dịch điện tử trong các lĩnh vực của ngành; đồng bộ dữ liệu số định danh cá nhân/căn cước công dân… qua các phong trào, nhiều tập thể và cá nhân đã đạt thành tích cao. Từ đó, thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy và hành động về thực hiện chuyển đổi số trong cán bộ, công chức, viên chức, chung tay góp phần thực hiện chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.
Song bên cạnh đó, có một số khó khăn trong việc thực hiện chuyển đổi số, đó là: Một số cán bộ, viên chức, người lao động chưa kịp thời chuyển đổi thói quen, kỹ năng, kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu giải quyết công việc trên môi trường điện tử; đa số người dân chưa có thói quen sử dụng các sản phẩm chuyển đổi số cũng là một khó khăn trong quá trình triển khai; mặt khác, việc liên thông dữ liệu của nhiều cơ quan, đơn vị ngoài ngành chưa được đồng bộ cũng là một cản trở trong việc thực hiện một số quy trình nghiệp vụ liên thông.
Triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Đẩy mạnh Chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”; đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 921/UBND-CTHĐ ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI về Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, đột phá trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của tổ chức công đoàn dựa trên nền tảng công nghệ số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh mạnh dạn đề xuất một số nội dung sau:
Một là, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh, nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.
Hai là, xây dựng các chỉ tiêu triển khai thực hiện chuyển đổi số cụ thể, chi tiết trong nhiệm kỳ 2023-2028 về tất cả hoạt động của công đoàn như: xử lý văn bản đi - đến, quản lý tài chính công đoàn, quản lý đoàn viên, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của công đoàn, công tác kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu của công đoàn các cấp, công tác thanh quyết toán kinh phí công đoàn, công tác hỗ trợ tư vấn, giải quyết đề xuất, kiến nghị, công tác hội, họp…
Ba là, các tổ chức công đoàn tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công nghệ thông tin, ứng dụng số đối với đoàn viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số đề ra.
Bốn là, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn tiên phong trong các phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị; phối hợp triển khai tốt việc đồng bộ các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công nhằm tạo thuận lợi tối đa phục vụ cho người dân, doanh nghiệp.
Năm là, tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số trên tinh thần “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.


 
Ngọc Thọ
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com