Công tác dân vận chính quyền > Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/T

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW

17/10/2023


Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tham gia góp ý với Quốc hội đối với 86 dự án luật; xem xét, quyết định nhiều quyết sách quan trọng tạo chuyển biến tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân. Tổ chức tốt các đợt khảo sát, giám sát chuyên đề trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp dân của tỉnh. Tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Đã tổ chức 396 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, tổng hợp 729 kiến nghị cử tri gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giải quyết, trả lời cử tri. Trong hoạt động chất vấn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu và tham gia chất vấn trực tiếp tại hội trường và một số chất vấn bằng văn bản đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng và người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ. 
Hội đồng nhân dân tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận để triển khai thực hiện. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh an toàn, đúng luật. Tổ chức 43 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, thống nhất thông qua hơn 776 nghị quyết trên các lĩnh vực. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn từng bước được cải tiến và đi vào thực chất, tổ chức truyền hình, truyền thanh trực tiếp các kỳ họp để người dân theo dõi và tham gia đóng góp ý kiến. Hoạt động giám sát được chú trọng, đã tổ chức 212 đợt giám sát, khảo sát trên tất cả các lĩnh vực, sau giám sát kịp thời kiến nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục. Hoạt động tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện có hiệu quả. Các ý kiến, kiến nghị, góp ý của cử tri được tổng hợp đầy đủ, khách quan gửi đến chính quyền các cấp xem xét, tiếp thu, giải quyết; đã tổ chức 6.409 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và các đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, với 570.325 lượt người tham gia. Công tác đối thoại, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân đã tiếp định kỳ 106 cuộc với 1.331 lượt công dân, tiếp nhận, xử lý 2.448/2.448 đơn.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 18 tháng 7 năm 2017 về tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2017 - 2021; kịp thời ban hành các văn bản triển khai nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở; kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền hằng năm; giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành tỉnh trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác dân vận; thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa ủy ban nhân dân với cơ quan ban dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.
Công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch; công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân được chú trọng.  Tăng cường cải cách hành chính, đến nay, 100% các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh đã triển khai mô hình “Một cửa”, “Một cửa điện tử liên thông”; áp dụng hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ gắn với việc xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Tập trung tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống của nhân dân; huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, làng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60,45 triệu đồng/năm (tăng 2,03 lần so với năm 2013), tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm trung bình hằng năm từ 3% đến 4%. Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đến nay, có 203/220 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, 93% trạm y tế xã có bác sỹ; bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 87%. Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo; thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.
Các sở, ban, ngành tỉnh đã cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận để triển khai thực hiện. Xây dựng và ban hành bộ quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao ý thức, tác phong, kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ ở cơ sở; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nêu cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân; thực hiện dân chủ, công khai tài chính, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng ngạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, của cán bộ, công chức được thông tin kịp thời, đúng quy định.
Công tác đối thoại, tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cử tri, nhân dân được thực hiện đúng quy định của pháp luật, kịp thời, hiệu quả. Định kỳ hằng tháng, tiến hành tiếp dân ở 3 cấp. Bên cạnh đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ cơ sở đến tỉnh tổ chức các hội nghị đối thoại với nhân dân, nội dung tập trung vào những vấn đề khó khăn, bức xúc, cần tháo gỡ. Ngoài việc tiếp dân định kỳ, đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp đều bố trí tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu. Qua đó, kết luận, chỉ đạo các đơn vị chức năng, địa phương có thẩm quyền, trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra các nội dung công dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để giải quyết hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Người đứng đầu cấp ủy các cấp đã thực hiện  tiếp 4.765 lượt công dân; người đứng đầu chính quyền các cấp tiếp 28.412 lượt công dân (tiếp thường xuyên 12.825 lượt, định kỳ 15.587 lượt). Đã tiếp nhận 12.113 đơn khiếu nại, tố cáo (trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 3.027 đơn (khiếu nại 2.484 đơn, tố cáo 543đơn), 14.609 đơn kiến nghị.
Công tác tư pháp, cải cách tư pháp được quan tâm. Chất lượng thực hành công tố, kiểm soát các hoạt động tư pháp và trách nhiệm của kiểm sát viên trong các hoạt động tố tụng hình sự được nâng cao. Tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong giải quyết án đảm bảo đúng quy định pháp luật. Hoạt động xét xử các vụ án, thi hành án, tiếp nhận, xử lý các vụ việc được triển khai đúng quy định.
Bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước còn có những tồn tại, hạn chế, đó là: Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực có mặt còn hạn chế, kỷ luật, kỷ cương có nơi chưa nghiêm, còn xảy ra sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên; ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt; cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Một số vụ việc liên quan đến vấn đề tôn giáo, an ninh nông thôn, khiếu kiện về đất đai giải quyết chưa kịp thời, dứt điểm. Còn một số vụ việc oan sai phải bồi thường, vụ việc, vụ án phải cải sửa và hủy bỏ; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở một số nơi triển khai chưa đồng bộ.
Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả tăng công tác dân vận trong cơ quan nhà nước trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, các cấp, các ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 400-QĐ/TU, ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh… nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với việc thực hiện công tác dân vận.
 Hai là, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện công tác dân vận; nêu cao tinh thần, trách nhiệm và thực hiện tốt quy định về đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.  
Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển, sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống của người dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.
Bốn là, thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan. Tăng cường công tác đối thoại, hòa giải; tập trung rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài. Thực hiện tốt việc truy tố, xét xử các vụ án, đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm.
Năm là, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành để đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò của người dân trong việc tham gia xây dựng các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân.
Sáu là, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận chính quyền; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận; phối hợp và tạo điều kiện phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 

Văn Sỹ
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com