Quy chế dân chủ ở cơ sở > Gia Lai: Kết quả nổi bật trong thực hiện Quy chế dân chủ

Gia Lai: Kết quả nổi bật trong thực hiện Quy chế dân chủ

04/01/2024


Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, tình hình lạm phát, dịch bệnh tác động đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Các vấn đề bức xúc xã hội được quan tâm giải quyết, các chế độ chính sách xã hội thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá du lịch được triển khai tích cực. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.
Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng và kỳ vọng vào các giải pháp, chính sách chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của tỉnh nhằm kiềm chế lạm phát; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, những kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ trong triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở các cấp, các ngành, các địa phương.
Các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Luật và pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, 7, 8 (khóa XIII). Triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội” và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hội đồng nhân dân các cấp tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; phát huy dân chủ trong các kỳ họp và các cuộc tiếp xúc cử tri; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 04 nội dung giám sát; các Ban HĐND tỉnh tổ chức, triển khai 11 đợt giám sát, khảo sát. Duy trì tốt việc tiếp công dân định kỳ theo quy định. Tổ chức hội nghị tiếp xúc và đối thoại giữa Thường trực HĐND tỉnh với cán bộ, viên chức và nhân viên ngành Y tế khu vực công trên địa bàn tỉnh và chương trình tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với 265 trẻ em với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”.
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân; tăng cường công khai, đối thoại tiếp dân tại cơ sở; tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư và các địa phương nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Đã tổ chức 03 cuộc đối thoại cấp tỉnh; 17/17 huyện tổ chức 55 cuộc đối thoại; 220 xã, phường, thị trấn tổ chức được 300 cuộc đối thoại. Thông qua đối thoại nhiều vấn đề mà người dân kiến nghị, phản ánh được chỉ đạo giải quyết kịp thời, qua đó tạo niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp.
Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp với chính quyền triển khai sâu rộng nội dung phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đối với những công việc liên quan đến lợi ích của người dân. Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hoà giải ở cơ sở.
Thực hiện tốt phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”,  Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Tổ chức được 7 cuộc giám sát với 12 nội dung; 17/17 đơn vị cấp huyện thực hiện được 98 cuộc giám sát với 247 nội dung; 220 xã, phường, thị trấn thực hiên được 425 cuộc với 211 nội dung; phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với với đoàn viên, hội viên và nhân dân; đồng thời tăng cường nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân để kịp thời phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân có liên quan đến phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác quy hoạch ở địa phương, việc thực hiện quy ước, hương ước ở thôn, làng.
Việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đạt được những kết quả tích cực, nhất là các nội dung: Công khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các lĩnh vực tư pháp hộ tịch, địa chính, xây dựng; các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, các thủ tục hành chính, các khoản phí, lệ phí. Việc công khai cho dân biết được các địa phương thực hiện bằng các hình thức như: Tổ chức họp dân, niêm yết tại nhà văn hóa/nhà sinh hoạt thôn, khu phố, trụ sở UBND xã, phường, thị trấn... qua đó đã tạo điều kiện cho Nhân dân nắm bắt và giám sát quá trình thực hiện.
Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa điện tử liên thông” được quan tâm thực hiện, đến nay 100% UBND cấp xã triển khai thực hiện, giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân; 14/220 bộ phận một cửa cấp xã triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bưu điện. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được cấp ủy đảng, chính quyền cấp xã tiếp tục quan tâm thực hiện (trong năm 2023, cấp xã đã tiếp 1.288 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị), 220/220 xã, phường, thị trấn tổ chức được 300 cuộc đối thoại, qua đó đã giải quyết được nhiều vấn đề đặt ra ở địa phương, cơ sở.
Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức theo trình tự, thủ tục quy định đảm bảo công khai, minh bạch. Quan tâm lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết kịp thời những khiếu nại, phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức.
Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cơ quan, đơn vị duy trì và thực hiện có hiệu quả. Toàn tỉnh đã tiếp 2.743 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, giảm 215 lượt so với năm 2022. Các ngành, các cấp tiếp nhận 196 đơn (141 khiếu nại, 55 tố cáo), tăng 32 đơn so với năm 2022. Ngoài ra, các cấp các ngành đã tiếp nhận và xử lý 1.725 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết, giảm 67 đơn so với năm 2022; các cấp, các ngành đã giải quyết xong 1.663 vụ việc/1.725 nội dung đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, còn 62 vụ việc đang giải quyết.
Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể tiếp tục được quan tâm thực hiện; tập trung quán triệt, tuyên truyền triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đến nay, có 220/221 doanh nghiệp đủ điều kiện tổ chức hội nghị người lao động, đạt tỷ lệ 99,5%, trong đó có 16/16 doanh nghiệp nhà nước (tỷ lệ 100%). Tại hội nghị, các ý kiến được phát huy dân chủ, công khai như: Sự điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nội quy lao động; tuyển dụng, sử dụng lao động; định mức lao động; quy chế nâng bậc lương, quy chế trả lương, trả thưởng; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động…
Công tác tổ chức đối thoại tại nơi làm việc được quan tâm, 222/283 doanh nghiệp tổ chức đối thoại nơi làm việc, đạt tỷ lệ 78,4%, (trong đó khối DNNN đạt 100%, khối DN ngoài khu vực nhà nước đạt 77,2%). Nội dung các cuộc đối thoại tập trung chủ yếu việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tăng giá trị bữa ăn ca. Thông qua đối thoại các phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quyền lợi được đảm bảo giúp đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, lao động sản xuất. Công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể được các cấp công đoàn tích cực triển khai; thương lượng, ký mới 42 bản thỏa ước lao động tập thể (đều đạt loại B trở lên), nâng tỷ lệ doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể lên 78,4% so với tổng số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; trong đó tỷ lệ thỏa ước lao động tập thể đạt từ loại B trở lên chiếm 72,5% (161/222 bản).
Thời gian tới, để phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện dân chủ, Gia Lai tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về xây dựng và thực hiện dân chủ, trọng tâm là Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 9/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ.
Hai là, tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên trong thực hành dân chủ, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân phát huy dân chủ; đảm bảo việc triển khai thực hành dân chủ phải thực chất, hiệu quả, tránh hình thức. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân, doanh nghiệp, giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân.
Ba là, triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định 59/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 1460/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản liên quan đến việc cụ thể hóa Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, phù hợp với địa phương, đơn vị.
Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; thực hiện hiệu quả, dân chủ, công khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số một cách phù hợp, thực chất và hiệu quả. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm dân chủ, có hành vi tiêu cực, gây phiền hà cho nhân dân.
Năm là, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; triển khai có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư. Quan tâm kiện toàn ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng đủ năng lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn.


 
Danh Xuân
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com